دوره و شماره: دوره 31، شماره 51 - شماره پیاپی 141، پاییز 1400، صفحه 11-195 (پاییز 1400) 

علمی- پژوهشی

6. صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

صفحه 149-168

10.22051/hii.2020.29226.2172

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری