دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
علمی- پژوهشی
طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری
طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22051/hii.2014.748

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه ی میان طریقت نقشبندیه و فعالیتهای تجاری در عصر تیموریان (771-913ه.) می پردازد. توجه به اصول عقاید این طریقت، عوامل فکری زمینه ساز در فعالیتهای اقتصادی پیروان آن را روشن می کند. این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پیامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکود بازار منطقه اصفهان( با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی)
پیامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکود بازار منطقه اصفهان( با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی)

فائزه توکلی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22051/hii.2014.752

چکیده
  در مقاله ی حاضر برخی پیامدهای اقتصادی در جریان کشف حجاب رضاشاه (سالهای 15-1314) در حوزه فعالیت های بازار اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.در این پژوهش، اسنادی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد بازاریان اصفهان پس از کشف ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
صادرات تنباکوی ایران به مصر براساس اسناد تازه یاب(1919-1906)
صادرات تنباکوی ایران به مصر براساس اسناد تازه یاب(1919-1906)

کریم سلیمانی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 61-98

https://doi.org/10.22051/hii.2014.751

چکیده
  بعد از اعتراض شدید مردم ایران به انحصار تنباکوی ایران به وسیله شرکت انگلیسی تالبوت و لغو امتیاز یاد شده در سال 1892م/1309ق، تنباکوی ایران به توسط دو شرکت خارجی خریداری و به خارج از کشور صادر می گشت. بخش عمده ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شاخصه های فکری ـ اجرایی میرزا کوچک خان و شیخ محمد خیابانی
شاخصه های فکری ـ اجرایی میرزا کوچک خان و شیخ محمد خیابانی

عبدالله متولی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22051/hii.2014.750

چکیده
  در فرآیند شکل گیری و تداوم حرکت های سیاسی و اجتماعی، انگیزه ها و اهداف رهبران و میزان استحکام مبانی فکری و اجرایی این حرکت ها، اصلی ترین بخش آن محسوب می شود. در نهضت های جنگل و خیابانی نیز دستیابی به عوامل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مقتدرترین وکیل السلطنه ایرانی مغولان هند؛ محمد بیرم بهارلو مخاطب به خانخانان
مقتدرترین وکیل السلطنه ایرانی مغولان هند؛ محمد بیرم بهارلو مخاطب به خانخانان

جمشید نوروزی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22051/hii.2014.749

چکیده
  در دوره فرمانروایی مغولان هند، مهاجرت ایرانیان به شبه قاره هند فزونی گرفت. شماری از مهاجران ایرانی، هم در شکل گیری حکومت مغولان و هم در توسعه قلمرو و اداره این حکومت، نقش به سزائی ایفا نمودند. از جمله ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مسئله «بحرین» در منازعات قدرت های منطقه ای خلیج فارس درقرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی
مسئله «بحرین» در منازعات قدرت های منطقه ای خلیج فارس درقرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی

محمدباقر وثوقی؛ علی کالیراد

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 139-169

https://doi.org/10.22051/hii.2014.753

چکیده
  بحرین به عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصادی و گذرگاهی خلیج فارس در طی سده ی دهم هجری/ شانزدهم میلادی شاهد تحولاتی بس مهم بود که اثراتی ژرف و دیرپا در پی داشت. به واقع، ترکیب اجتماعی و سیاسی بحرین کنونی به شدت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رویارویی نظری گفتمان های «سلطه» و «مقاومت»در مکاتبات منصور دوانیقی و محمدنفس زکیه
رویارویی نظری گفتمان های «سلطه» و «مقاومت»در مکاتبات منصور دوانیقی و محمدنفس زکیه

علیمحمد ولوی؛ منصوره کریمی قهی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، صفحه 171-202

https://doi.org/10.22051/hii.2014.754

چکیده
  پس از ارتحال پیامبر(ص)، اعراب حکومت گریز، واقعیت تمکین به حکومتی متمرکز را پذیرفتند و با تعیین جانشین، سنت پیامبر را ادامه دادند. از این رو اپیستمه و نظامی معرفتی با محوریت مبانی مشروعیت قدرت در اسلام ...  بیشتر