دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1388 (77) 
4. بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران

10.22051/hii.2014.736

حسین میرجعفری؛ فریدون اللهیاری؛ عبدالکریم بهنیا؛ زهره چراغی چراغی