نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

چکیده

در فرآیند شکل گیری و تداوم حرکت های سیاسی و اجتماعی، انگیزه ها و اهداف رهبران و میزان استحکام مبانی فکری و اجرایی این حرکت ها، اصلی ترین بخش آن محسوب می شود. در نهضت های جنگل و خیابانی نیز دستیابی به عوامل و عناصر اصلی شکل دهنده افکار و اندیشه های رهبران و اهداف و آرمان هایی که در پی دستیابی به آن بودند، از اهمیت اساسی برخوردار بود. در عین حال سازمان بندی سیاسی آن ها برای پیشبرد و وصول به اهداف موردنظر، از نکات بارز این دو نهضت محسوب می شود. بررسی و ارزیابی این دو نهضت در قالب یک نگرش تطبیقی، می تواند میزان توانمندیهای فکری و استحکام شالوده های اجرایی آنها را آشکار ساخته و قرابت فکری و اجرایی هر دو حرکت را در کامیابی و ناکامی آن ها با وضوح بیشتری مشخص نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Intellectual-executive characteristics of Mirza Kuchak Khan and Sheikh Mohammad Khiabani

نویسنده [English]

  • Abd Allah Motevaly

Assistant Professor of History, Arak University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalism
  • Movement
  • Gilan
  • Azerbaijan
  • Mirza Kuchak Khan
  • Khayabani