نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در مقاله ی حاضر برخی پیامدهای اقتصادی در جریان کشف حجاب رضاشاه (سالهای 15-1314) در حوزه فعالیت های بازار اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.
در این پژوهش، اسنادی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد بازاریان اصفهان پس از کشف حجاب رضاشاه مورد بررسی قرار گرفته است، که علت رکود بازار عملکرد فروشندگان دوره گرد و به ویژه فروشندگان دوره گرد کلیمی بوده است، که با مراجعه به درب منازل به زنانی که پس از جریان کشف حجاب تمایل به خارج شدن از منزل نداشتند، اجناس را می فروختند و همین امر بازار اصفهان را دچار رکود و ورشکستگی کرد.
در این مقاله با بررسی نقش فروشندگان دوره گرد به ویژه نقش کلیمی های دوره گرد و ارتباطشان با بازار اصفهان و رویداد کشف حجاب در دوران پهلوی اول، با تکیه بر اسناد، واکاوی شده است و ارتباط تنگاتنگ این رویداد با بخش اقتصاد آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Consequences of the Discovery of the Hijab and the Market Recession in Isfahan (Relying on the Role of Jewish Traders)

نویسنده [English]

  • Faezeh Tavakoli

Senior Researcher in the History of the Institute of Humanities and Cultural Studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reza Shah
  • Unveiling
  • Economy
  • Jewish traveling sellers