نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

چکیده

زنان در عصر قاجار همچون دوره های پیشین در چارچوب نظام سنتی محصور بودند و تنها در جایگاه همسر و مادر نقش ایفا می کردند. نظام خانواده، هنجارهای اجتماعی و نظام حقوقی، جهان بسته ای را فراهم ساخته بود که در عمل، امکان بروز فردیت را به زنان نمی داد. زن در این مناسبات، مسیر تعیین شده ای را طی می کرد که به تحقق فردیت او نمی انجامید. خانواده، امور مذهبی و خیریه و در مواردی حضور اجتماعی زنان، همه مسیرهای از پیش تعیین شده جوامع سنتی بود که همچنان در ارتباط با نقش های سنتی آنان معنا می یافت. حتی سرگرمی های زنان نیز امکان کنش گری برای آنان فراهم نمی کرد. در سال های پیش از مشروطیت، رگه های کمرنگی از نقد جهان سنت در اندیشه زنان پیشگام و در برخی از امور اجتماعی یافت می شود که بیان کننده ی آغاز چالشی طولانی در مسیر نقد سنّت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The endeavor of Qajar women: individuality, the world of tradition and its transition

نویسنده [English]

  • Soheila Torabi Farsani

Assistant Professor Literature and Human Science Faculty, Department of History, Islamic Azad University, Najafabad, Esfahan, Iran

چکیده [English]

Women in the Qajar era, as in previous periods, were confined within the framework of the traditional system and played only the role of husband and mother. The family system, social norms, and legal system provided a closed world that in practice did not allow women to express their individuality. In this relationship, the woman took a definite path that did not lead to the realization of her individuality. The family, religion and charity, and in some cases the social presence of women, were all predetermined paths of traditional societies that still made sense in relation to their traditional roles. Even women's hobbies did not allow them to act. In the years before constitutionalism, faint traces of critique of the Sunni world are found in the minds of pioneering women and in some social affairs, indicating the beginning of a long challenge to the critique of tradition.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Tradition
  • Modernity
  • Modern thinking
  • Individuality