بررسی تأثیر مخیله‌ی ایرانی بر مارکسیسم حزب توده

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

چکیده

  در این مقاله تأثیر عقل ایرانی بر فهم حزب توده از مارکسیسم را بررسی می‌کنیم. حزب توده به عنوان مهم‌ترین نماینده‌ی اشاعه‌ی مارکسیسم در ایران، نقش تاریخی مهمی داشته است. مخی‍‍له‌ی جمعی، میراث فکری و فرهنگی مشترک در میان یک ملت به شمار می‌آید. اینکه تا چه اندازه‌ای این میراث فکری بر فرایند تغییر در معانی، مفاهیم و تعابیر مارکسیستی مؤثر بوده است، بنا بر رویکردی تاریخی- تحلیلی قابل درک است. گفتنی است که مخیله‌ی اجتماعی مفهومی برگرفته از نظریه‌ی مدیولوژی است. این نظریه تلاش دارد تأثیر واسطه‌ها و حامل‌های پیام بر فرایند انتقال را مورد تحلیل قرار دهد. از آنجا که در این بستر فکری، انتقال مفاهیم فرهنگی از طریق ناخودآگاه سیاسی به شکل نامحسوس انجام می‌شود و ناخودآگاه سیاسی جزئی از مخیله‌‌‌‌‌‌‌ی اجتماعی است، فهم عناصر این مخیله لازم است. در این نوشتار با کمک نظریه‌ی مدیولوژی نشان می‌دهیم که عناصر مخیله‌ی اجتماعی ایرانی، مانند گرایش به مذهب، آمیختگی دین و دولت و دوبن‌انگاری، از طریق ناخودآگاه سیاسی در مخیله‌ی اجتماعی ایرانی ذخیره شده و در حزب توده تأثیر گذاشته است. به نظر می‌رسد با توجه به این مبانی نظری می‌توانیم شناختی متفاوت از حزب توده و در وهله‌ی بعد، مارکسیسم ایرانی به دست آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Iranian Fantasy on Marxism: A study on the Tudeh Party of Iran

نویسندگان [English]

  • Fariborz Moharramkhani 1
  • Mansour Anbarmoo 2
1 Assistant Professor,Department of Political Science, Payam Noor University
2 MA in Political Science, Mofid University
چکیده [English]

Studying the impact of Iranian intellect on the Tudeh Party of Iran, as a major political party in spreading Marxism in Iran, this article finds that to what extent the Collective Fantasy – an intellectual- cultural heritage in nation- influences the process of changing the concepts of Marxism. Mediology theory from which the term Collective Fantasy has been adopted, analytically studies on the impact of message intermediaries on transfer process. Since in this intellectual ground the cultural concepts have nonsensibly been transferred by political unconscious, which itself is a component among collective fantasy, the recognition of fantasy elements seem quite significant. Based on historical- analytic approach and using Mediology theory, the article introduces Religion Tendency, Religion- State alliance and Dualism as the elements of Iranian collective fantasy. Accumulated in Iranian Collective Fantasy by political unconscious, these elements ultimately influenced the Tudeh party of Iran. Accordingly, the article provides a ground to a new recognition of Tudeh party of Iran, then Iranian Marxism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tudeh party- Collective Fantasy- Mediology- Iranian Marxism