نویسندگان

1 دانشیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تا پیش از دورۀ مغول منازعه های درونی شهرهای ایران بیشتر جنبۀ مذهبی داشت، اما پس از یک دوره استیلای مغولان چنین منازعه هایی صورت اجتماعی به خود گرفت. آنچه بیش از همه حیات اجتماعی این دوره را تحت تأثیر خود قرار میداد، قدرت فراوان ایلات بود که به صورت واحدهای لشکری در داخل شهرها یا نواحی پیرامون آنها مستقر بودند.
در نتیجه، رابطۀ اقتصادی قدیمی میان شهر و نواحی پیرامونی آن با امنیت عمومیشهرها نیز گره خورد و در این شرایط جدید دروازۀ شهر نسبت به دورههای قبل اهمیت و حساسیت بیشتری یافت؛ زیرا محلههایی که دروازه های شهر را در اختیار خود داشتند، از این پس، بیش از آنکه با دیگر محلات پیوند داشته باشند، با یک پدیدۀ بیرون از شهر مرتبط می شدند و از این طریق قدرت خود را برای هماوردی با دیگر محلات که
آنها نیز چنین شرایطی را داشتند، مهیا میکردند. شیراز قرن هشتم هجری، تحت تأثیر این شرایط، شاهد کشمکشهای پرخسارتی میان محلات بود که با دخالت نیروهای بیرون از آن فزونی می یافت و با جای سپردن یک دودمان به جای دودمانی دیگر همراه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Intra-City Social conflicts of Shiraz in the 8th century and he effects of external forces on them

نویسندگان [English]

  • Abdul Rasool A. Kheirandish 1
  • Ali Mansouri 2

1 Associated professor, Department of History, University of Shiraz

2 PhD Candidate in History of Islamic Iran, Kharazmi University

چکیده [English]

Prior to the Mongolian era, internal conflicts of Iranian cities were dominantly religion-based. However, after the conquest of Iran by the Mongols, these conflicts took a more social form. The tribes settled in the form of army groups outside and inside the cities were the most influential factor that affected the milieu of that time. Hence, the common economical connection between the city and its outskirts was intertwined with the public safety of the other cities. In this way, the city gate turned into a much more significant and sensitive spot corresponding to the prior eras. Henceforward, the districts that controlled the city gates got a closer relationship with their adjacent districts rather than other urban districts and thereby they prepared themselves to compete with their rivals which were in similar situations. Shiraz in the 8th century suffered devastating conflicts which were exacerbated by the interference of outsiders and resulted to the replacement of one house with another.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • House of Inju
  • Urban History
  • Jalayirids
  • Chupanids
  • Shiraz
  • Fars
  • Kolous
  • Muzaffarids