نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه فردوسی مشهد، مربی دانشگاه کوهدشت.

چکیده

بیشتر پژوهندگان عقیده دارند که کوه‌های زاگرس و منطقه لرستان امروزی، خاستگاه آغازین و زیستگاه مردمانی بوده است که در تاریخ جهان باستان «کاسی یا کشّو»خوانده می‌شده‌اند.آن‌ها در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد، بخش‌های زیادی را در منطقه زاگرس میانی به واسطه خود در آوردند، و چندی بعد، نیرومندانه از کوه‌های زاگرس به سرزمین میان‌رودان تاختند و فرمانروایی پانصد و هفتاد و شش ساله خود را که طولانی‌ترین دوره فرمانروایی بیگانگان در سرزمین میان‌رودان باستان بود، بنیان نهادند.
مهم‌ترین رخداد تاریخ کاسی‌ها ورود آن‌ها به جلگه میان‌رودان و فرمانروایی دیرپای آن‌ها در این سرزمین است که احتمالاً در نتیجه فشار مهاجرت گروه‌هایی از آریایی‌ها رخ داده بود که در هزاره دوم پیش از میلاد از آسیای مرکزی به جنبش درآمده و به کوه‌های زاگرس رسیده بودند.در حقیقت ورود کاسی‌ها به میان‌رودان، ورود آن‌ها به روشنایی تاریخ شرق نزدیک باستان بود، و پیامدهای چشمگیری در این منطقه به جای گذاشت.در این پژوهش با مطالعه چگونگی ورود کاسی‌ها به میان‌رودان، پیامدهای حضور طولانی آن‌ها در این سرزمین بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The arrival of the Kassites to Mesopotamia and its outcomes

نویسندگان [English]

  • Shahram Jalilian 1
  • Amir Ali Nia 2

1 Assistant Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

2 . M.A. in History of Ancient Iran, Ferdosi University of Mashhad, instructor of University of Kuhdasht

چکیده [English]

    Most of the researchers believe that the region of middle Zagros and modern Lorestān had been the origin and the first settlement of the people who were called Kassite/Kašo in the history of the ancient world. In the second half of the second millennium BC, the Kassites occupied many parts in the middle Zagros and then attacked the Mesopotamia mightily and set up their 576 year-old kingdom which was the longest kingdom of outsiders in ancient Mesopotamia. The most important event in the history of Kassites was their arrival to Mesopotamia and their long lasting empire in this region, which might be the result of the migration of some groups of Arians that began from Central Asia to Zagros Mountain in the second millennium B.C. In fact the arrival of the Kassites to Mesopotamia had been their arrival to the luminance of the history of ancient Near East which had left salient outcomes in this region. In this research, with study of  the arrival of  the Kassites to Mesopotamia, the outcome of their long presence there will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Kassites
  • Zagros
  • Mesopotaimia
  • Kārdoniāš
  • Babylonia