ورود کاسی‌ها به میان‌رودان و پیامدهای آن

نویسندگان

چکیده

بیشتر پژوهندگان عقیده دارند که کوه‌های زاگرس و منطقه لرستان امروزی، خاستگاه آغازین و زیستگاه مردمانی بوده است که در تاریخ جهان باستان «کاسی یا کشّو»خوانده می‌شده‌اند.آن‌ها در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد، بخش‌های زیادی را در منطقه زاگرس میانی به واسطه خود در آوردند، و چندی بعد، نیرومندانه از کوه‌های زاگرس به سرزمین میان‌رودان تاختند و فرمانروایی پانصد و هفتاد و شش ساله خود را که طولانی‌ترین دوره فرمانروایی بیگانگان در سرزمین میان‌رودان باستان بود، بنیان نهادند.
مهم‌ترین رخداد تاریخ کاسی‌ها ورود آن‌ها به جلگه میان‌رودان و فرمانروایی دیرپای آن‌ها در این سرزمین است که احتمالاً در نتیجه فشار مهاجرت گروه‌هایی از آریایی‌ها رخ داده بود که در هزاره دوم پیش از میلاد از آسیای مرکزی به جنبش درآمده و به کوه‌های زاگرس رسیده بودند.در حقیقت ورود کاسی‌ها به میان‌رودان، ورود آن‌ها به روشنایی تاریخ شرق نزدیک باستان بود، و پیامدهای چشمگیری در این منطقه به جای گذاشت.در این پژوهش با مطالعه چگونگی ورود کاسی‌ها به میان‌رودان، پیامدهای حضور طولانی آن‌ها در این سرزمین بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها