نویسنده

دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

تاریخ ایران در دوره اسلامی شاهد ظهور دولت‌های نظامی‌گرای متعددی همچون غزنویان، ایلخانان، تیموریان و افشاریان بوده است.از میان دولت‌های یاد شده، سلسله افشار عمری به غایت کوتاه داشت.
این مقاله با هدف بررسی علل فروپاشی زودهنگام دولت نظامی‌گرای افشاری تهیه شده است.فرضیه اصلی مقاله این است که فقدان ارتباط مناسب میان ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی موجب بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت فروپاشی این دولت شد.برای ارزیابی این فرضیه، پس از زاویه چارچوب نظری پژوهش، داده‌های مربوط به ویژگی‌های ساختار اجتماعی و سیاسی این دوره با استفاده از منابع دست اول تاریخی و پژوهش‌های نوین جمع‌آوری شد.سپس با بررسی ابعاد مختلف ارتباط میان این دو سطح ساختاری و تدقیق در پیامدهای آن، نتایج زیر به دست آمد:در دوره افشاریه به علت عدم تعامل ساختاری مناسب در سطح کلان نظام سیاسی، شکاف‌های اجتماعی در عرصه سیاسی بازتولید شد و انسجام گروه‌های حاضر در ساختار قدرت به هم خورد.به عبارت دیگر، نظام سیاسی از ایجاد پیوند مناسب میان گروه‌های مختلف اجتماعی ناتوان ماند و نتوانست ارتباط عقیدتی یا اشتراک منافع یا هویت فراگیر جمعی در بین آن‌ها ایجاد کند.در نتیجه، همکاری آن‌ها در قالب چارچوب‌های دولت عملی نشد.از سوی دیگر، به دلیل فاصله گرفتن نظام سیاسی از مردم، دولت پشتوانه‌های اجتماعی خود را از دست داد که در نهایت به بی‌ثباتی و فروپاشی زودهنگام آن منجر شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structural dialectic in Afsharid military state

نویسنده [English]

  • Ahmad Dorosti

PhD in Political Sciences, Researcher in Imam Hosein University

چکیده [English]

Abstract: The islamic period of Iran history have witnessed the emergence of numerous militarized state as Ghaznavids, Ilkhananids, Timurids and in Afsharids. In compare with other states, Afsharid Dynasty, had very short  life. This paper aims to investigate the causes of early collapse of the Afsharid military government. The main hypothesis is that the lack of appropriate relation between the political and the social structure caused in political instability and eventually led to the collapse of the government. To evaluate this hypothesis, After presenting the theoretical framework, Data related to the structural characteristics of the social and political were collected using historical method. The relationship between these two aspects of the structure and its consequences have been scrutinized and the following results were obtained: during Afsharid rule, the lack of appropriate structural interaction in the macro-level of political system reproduced in social cleavages and, already, in the power block, political cohesion of groups fell apart; Because of the peoples distance from the political system, and the government has lost the support of their community and that, ultimately, led to instability and early fall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afsharid state
  • dialectical structure
  • political structure
  • the militaristic regime
  • social structure