دیدگاه سیاسی- اجتماعی خیرالکلام، اولین روزنامه گیلان

نویسنده

چکیده

خیرالکلام اولین روزنامه محلی گیلان وبد که از تاریخ 24 جمادی‌الثانی 1325 ق، تقریباً به مدت سه سال، به همت افصح المتکلمین چاپ و منتشر شد.این روزنامه ابتدا از انقلابی‌ها و مشروطه‌خواهان از نظر قلمی و معنوی حمایت کرد، ولی با فتح تهران و استقرار مشروطیت، به تدریج بین خاندان امشه و انجمن رشت با خیرالکلام فاصله افتاد، و به مرور زمان، اختلاف بین خیرالکلام با خاندان امشه و انجمن رشت بالا گرفت.سیاست خیرالکلام علاوه بر دفاع از قانون و شریعت اسلام، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و توجه به اقشار و گروه‌های فرودست جامعه بود و این روزنامه، همواره، تجلیگاه دیدگاه اجتماعی و سیاسی‌ای بود که از گروه‌های فرودست جامعه حمایت می‌کرد.ضمن اینکه از اقلیت‌های قومی و دینیِ دیگر نیز به نیکی یاد می‌کرد و تلاش‌های آنان در حمایت از نهضت مشروطه را می‌ستود

کلیدواژه‌ها