کردهای فارس و زمینه‌های شکل‌گیری سلسله ملوک شبانکاره

نویسنده

چکیده

کردهای فارس صحراگردانی بودند که پیش از ظهور اسلام و در قرون اولیه اسلامی در فارس حضوری تاثیرگذار داشتند.در حدود اواسط قرن پنجم ه.ق با رهبری فضلویه چند طایفه از کردهای فارس با هم متحد شدند و تشکلی را با عنوان ((شبانکاره)) ایجاد کردند.شبانکارگان در سال‌های اولیه شکل‌گیری توانستند بر تمامی ایالت فارس و پس از آن نیز بر بخش‌هایی از این ایالت حکومت کنند.در اوایل قرن ششم ه.ق یکی از طوایف تشکیل‌دهنده گروه شبانکار،اسماعیلیان،توانستند سلسله ای را به نام ملوک شبانکاره ایجاد کنند.این سلسله موفق شد حدود دو قرن و نیم بر بخش‌هایی از فارس و کرمان حکومت کند

کلیدواژه‌ها