نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مطالعات خلیج فارس

4 کارشناس ارشد فرهنگ و تمدن اسلامی

چکیده

تفکیک قوا یکی از دستاوردهای فکری متفکران عهد روشنگری نظیر مونتسکیو بود که در قانون اساسی فرانسه لحاظ شد.با صدور انقلاب فرانسه به دیگر نقاط گیتی، متفکران ایرانی نیز از دستاوردهای فکری فرانسوی‌ها تاثیر پذیرفتند.یکی از این دستاوردهای فکری که در واکنش به تجمع قدرت در یک نهاد و جلوگیری از استبداد طرح‌ریزی شده بود،تفکیک قوا بود که با توجه به ساختار قدرت در ایران، مورد توجه ویژه ایرانیان قرار گرفت.تا پیش از انقلاب مشروطه و شروع اصلاحات در ایران، مراجع متعددی برای وضع اجرای قانون وجود داشت و امور قضایی را چند نهاد اجرا می‌کردند.اما با ورود اندیشه دموکراسی و به تبع آن، تفکیک قوا، متفکران ایران بر نوسازی نهاد سیاسی تأکید کردند و تلاش‌هایی برای تفکیک قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر انجام دادند.یکی از متفکران روحانی عصر مشروطه، ثقه‌الاسلام تبریزی بود که این مقاله بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر اسناد و نامه‌های به دست آمده از او، به بررسی تفکیک قوا در اندیشه‌های سیاسی این روحانی مشروطه‌خواه بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Separation of powers in the ideas of the Tabriz Islamic faith

نویسندگان [English]

  • Hossein Shirmohamadi Baba Shekhali 1
  • Morteza Dehghannezhad 2
  • Forough Bahreini 3
  • Reza Bitarafan 4

1 M.A student of Islamic Iran History, University of Isfahan

2 Associate Professor, Department of History, University of Isfahan

3 M.A of Persian Gulf Studies

4 M.A of Islamic Culture and Civilization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation of powers
  • SeghatolislamTabrizi, Clergy
  • Political Thought