نویسنده

استادیار پژوهشکده پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

دوره کوتاه استبداد صغیر آکنده از آشوب و بحران بود.همین فضای پرتلاطم، دولت‌های روس و انگلیس را واداشت تا با ارائه طرح‌هایی مشخص، راه‌های رهایی از بحران را جست‌وجو کنند.موضوع اصلی این مقاله، معرفی و ارزیابی این طرح‌هاست که با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین آن پرداخته است.این طرح‌ها متعدد و متنوع بودند و در پی ناکامی هر یک، بی‌درنگ طرح دیگری جایگزین آن می‌شد.طرح‌های روسیه که با هدف تقویت و تثبیت جایگاه شاه ارائه می‌شد، در قالب مجلس شورای مملکتی به جای مجلس شورای ملی و حتی بازنگری در قانون اساسی عرضه گردید و طرح‌های انگلیس که با هدف بازگردانی مشروطه مطرح می‌شد در آغاز عبارت بود از ایجاد یک مشروطه کنترل شده با حضور شاه و سپس طرح ایجاد مشروطه نیم‌بند در غیاب شاه که در نهایت، همین طرح به اجرا درآمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russian and British plans to emerge from the crisis during the period of petty tyranny

نویسنده [English]

  • Alireza Molaie Tavani

Assistant Professor of Research Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The short period of petty tyranny was full of turmoil and crisis. This turbulent atmosphere forced the Russian and British governments to come up with specific plans to find ways out of the crisis. The main subject of this article is the introduction and evaluation of this plan, which has studied and explained it with a descriptive-analytical approach. These plans were numerous and varied, and after the failure of each one, another plan was immediately replaced by it. The British plan to restore the constitution was initially to create a controlled constitution in the presence of the king, and then to create a semi-autonomous constitution in the king's absence, which was eventually implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Assembly
  • Constitutional restoration
  • Conditional condition
  • Russia
  • England