نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکدة هنر دانشگاه شاهد

چکیده

اهمیت خوشنویسی و رواج گسترده و سریع آن در جهان اسلام (ایران و بلاد اسلامی) با اصلی‌ترین کاربرد آن، یعنی کتابت قرآن، ارتباط داشت.اهمیت قرآن در اعتقادات اسلامی و تلاش مسلمانان در تحسین خط قرآن که عملی مقدس به شمار می‌آمد، سبب شد خوشنویسی در همه جای جهان اسلام به سرعت گسترش یابد.از این‌رو، در هر منطقه خوشنویسانی بودند که به کتابت کلام حق می‌پرداختند.در این میان، تأثیرات منطقه‌ای و علایق هنرمندان و حمایت پادشاهان هر منطقه در پیدایش شیوه‌های خاص مؤثر بود و همین امر به غنای خوشنویسی می‌افزود.بنابراین، بررسی وضعیت خوشنویسی در حیطه کتابت قرآن در جهان اسلامی، می‌تواند آگاهی‌ای عمومی از رونق و رکود خطوط قرآنی در مناطق اسلامی به دست دهد.در این مقاله، نگارنده می‌کوشد به روش تاریخی و با هدف آشنایی با حدود و ثغور و اوج و فرودهای خطوط در جهان اسلام، نمایی کلی از وضعیت خطوط قرآنی در این مناطق ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of Quranic lines in the Islamic world

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sahragard 1
  • Ali Asghar Shirazi 2

1 PhD student in Comparative and Analytical History of Islamic Art, Shahed University

2 Assistant Professor, Faculty of Arts, Shahed University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Islamic world
  • writing
  • Islamic art
  • Six lines
  • Kofi handwriting
  • History of calligraphy
  • Islamic Iran