سیر تحول خطوط قرآنی در جهان اسلام

نویسندگان

چکیده

اهمیت خوشنویسی و رواج گسترده و سریع آن در جهان اسلام (ایران و بلاد اسلامی) با اصلی‌ترین کاربرد آن، یعنی کتابت قرآن، ارتباط داشت.اهمیت قرآن در اعتقادات اسلامی و تلاش مسلمانان در تحسین خط قرآن که عملی مقدس به شمار می‌آمد، سبب شد خوشنویسی در همه جای جهان اسلام به سرعت گسترش یابد.از این‌رو، در هر منطقه خوشنویسانی بودند که به کتابت کلام حق می‌پرداختند.در این میان، تأثیرات منطقه‌ای و علایق هنرمندان و حمایت پادشاهان هر منطقه در پیدایش شیوه‌های خاص مؤثر بود و همین امر به غنای خوشنویسی می‌افزود.بنابراین، بررسی وضعیت خوشنویسی در حیطه کتابت قرآن در جهان اسلامی، می‌تواند آگاهی‌ای عمومی از رونق و رکود خطوط قرآنی در مناطق اسلامی به دست دهد.در این مقاله، نگارنده می‌کوشد به روش تاریخی و با هدف آشنایی با حدود و ثغور و اوج و فرودهای خطوط در جهان اسلام، نمایی کلی از وضعیت خطوط قرآنی در این مناطق ارائه کند.

کلیدواژه‌ها