رابطه‌ی نهاد سیاسی و مذهبی در حکومت زندیه؛ دوره تعامل محدود

نویسنده

چکیده

حکومت زندیه (1209-1163 ق) به ویژه در دوره کریم‌خان زند(1193-1163 ق.)، آرامش و استقرار کوتاهی در ایام فترت پس از صفویه محسوب می‌شود که توانست شیوه‌ای از کشورداری را به اقتضای شرایط موجود به اجرا بگذارد.مهمترین ویژگی این شیوه، تمایز در چگونگی رابطه‌ی دو نهاد سیاسی و مذهبی‌ نسبت به دوران صفویه و افشار بود که موضوع این بررسی است.در علل شکل‌گیری رابطه و تعامل محدود دو نهاد در این دوره، به نظر می‌رسد ضعف ساختاری آن دو نهاد مؤثر باشد؛ موردی که موجب شد شیوه‌ی سنتی فرمانروایی ایرانی با نظریه‌ی حق الهی حکومت برخلاف روال معمول امکان اجرای کامل نداشته باشد، بنابراین هر چند مبانی نظری حکومت تغییر نمی‌یابد، اما زمینه تعامل حداکثری دو نهاد نیز فراهم نمی‌شود.با این فرض، در پرتو بررسی مبانی نظری حکومت زندیه، نهاد سیاسی و نهاد مذهبی، رابطه‌ی محدود این دو نهاد در دوره‌ی زندیه، به ویژه ایام کریم‌خان زند، تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها