مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی تاریخ ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

عصر رضاشاه، آغاز دوران مدرن و ایجاد تحولات بنیادین در پهنه اجتماعی ایران بود. شکل‌گیری نظام آموزشی نوین و تعمیم یافتن حق تحصیل در مدارس جدید دولتی به دختران، از جمله سیاست‌های جنسیتی دولت بود که حیات اجتماعی و فردی زنان و دختران شهرنشین را تا حد زیادی متاثر کرد. نوشتار پیش‌رو بنا ندارد سیاست های آموزشی دولت رضاشاه در حوزه زنان را بررسی کند، این مقاله، ضمن توضیح سیر برساخته شدن مفهوم مادری جدید، به دنبال پاسخ به این پرسش است که این مفهوم، چطور آموزش زنان را به ضرورت تبدیل کرد و این آموزش از حیث کمّی و کیفی، چطور از ایده مادری جدید تاثیر پذیرفت. داده های این پژوهش که به روش کتابخانه ای- آماری و مبتنی بر احصائیه ها و نشریات جمع آوری شده، نشان می دهد که ایده مادری جدید و نیاز به تغییر در نقش های سنتی زنان، در وهله اول با تغییر در تعریف رحم زنانه از عضوی بیولوژیک به محل جاگذاری نسل آینده کشور و در گام بعدی با ظهور ایده مادر- مربی، یا تربیت زن تحصیل کرده خانه دار، آموزش دولتی زنان را از حیث کمّی گسترش داد؛ از حیث کیفی اما، برنامه آموزشی زنان در مدارس دولتی نشان می دهد که آموزش آنها با مردان بسیار متفاوت بود و با رویکردی ایدئولوژیک، به هدف تربیت همسر و مادر جدید ایرانی تدوین شده بود و به همین اعتبار، کمک چندانی به زندگی حرفه ای و شکل گیری هویت مستقل زنانه نمی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New motherhood and education of women in the era of Reza Shah

نویسنده [English]

  • Marziyeh Hosseini
payame noor
چکیده [English]

Reza Shah's era was the beginning of the modern era and the creation of fundamental changes in the social sphere of Iran The formation of a new education system and the generalization of the right to education in new public schools to girls were among the government's gender policies that greatly affected the social and personal lives of urban women and girls. This article does not seek to examine the educational policies of the Reza Shah government in the field of women. This article, while explaining the development of the new concept of motherhood, seeks to answer the question of how this concept made women's education necessary and this educationQuantitatively and qualitatively, how was the idea of a new mother influenced. The data of this research which was collected by library-statistical method and based on statistics and publications, Shows that the new mother idea and the need to change the traditional roles of women, in the first place by changing the definition of the female uterus from a biological organ to the location of the next generation of the country and in the next step with the emergence of the idea mother-coach,The housewife quantitatively expanded women's public education Qualitatively, however, the curriculum for women in public schools shows that their education was very different from that of men, and that it was ideologically designed to raise a new Iranian wife and mother, and thus contribute greatly to professional life and The formation of an independent female identity did not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "New mother”
  • “The education system”
  • “gender discrimination”
  • “Identity and gender”
  • ” Girls' schools”