نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

طایفة دره­شوری یکی از طوایف ایل قشقایی است. در ساختار سیاسی قدرت، کلانتر به صورت رسمی مسئولیت ادارة آن طایفه را عهده­ دار بود. کلانتران علاوه بر تیره­ های وابسته به خود، گروهی از عوامل اجرایی را در خدمت داشتند که با عناوینی چون «دؤیربَر» و «اَدآرَ» مورد خطاب قرار می­گرفتند. نگارندگان این مقاله بر آن‌اند تا نسبت و رابطۀ میان قدرت کلانتران دره­شوری و وظایف کارگزارانشان را آشکار کنند. سؤال این است که چرا و چگونه کلانتران دره‌شوری از کارگزاران استفاده می ­کردند؟ این پژوهش به صورت میدانی بر مبنای انجام مصاحبه ­ها و با مکمل قرار دادن منابع کتابخانه ­ای، با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که کلانتران طایفة دره­ شوری برای انجام امور خانوادگی و برقراری نظم در تیر­ه­ ها، در کنار افرادی چون کدخداها از کارگزارانشان استفاده می­ کردند. آن ها به عنوان بازوی اجرایی، صرفاً مسئولیت­ هایی را در خانۀ کلانتران برعهده نداشتند، بلکه عده­ای از کارگزاران در خارج از خانة کلانترها نیز انجام وظیفه می­ کردند. کارگزاران ضمن مهارت در امور اجرایی، افرادی جنگجو بودند که کلانتران از آن ها برای سرکوب افراد و تیره ­های متمرد و پیشبرد اهدافشان در کنار تیره ­های وفادار به خود استفاده می ­کردند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of sheriff's agents in the Qashqai Darehshuri Sub-tribe

نویسندگان [English]

 • Babak Zeilabpour 1
 • Morteza Dehghannezhad 2
 • Esmaeil Sangari 3
 • Abolhasan Fayaz Anush 4

1 Ph.D. Student of History, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Asistant professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran,

4 Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The Darehshuri sub-tribe is one of the sub-tribes of the Qashqai tribe. In the political structure of power, the sheriff was officially responsible for the administration of the sub-tribe. In addition to their affiliated sub-sections, the sheriffs employed a group of executive agents who were referred to as "Deīr Bar" and "Adāra." The authors of this article want to clarify the relationship between the power of Darehshuri sub-tribe sheriffs and the duties of their agents. So the question is, why and how did the sheriffs use agents in the council? This field research has been done on the basis of interviews and by supplementing library resources, by a descriptive-analytical method. The findings show that sub-tribe sheriffs used their agents to do family affairs and maintain order in sub-sections with people like the Kadkhoda. As the executive arm, they not only performed duties in the sheriff's office, but also some agents outside the sheriff's office. The agents, while skilled in administrative matters, were warriors whom the sheriffs used to suppress the rebellious people and sub-sections and advance their goals alongside the loyal tribes.                                                                                                                             

کلیدواژه‌ها [English]

 • Darehshuri sub-tribe
 • Darehshuri Sheriff's
 • Sheriff's Agents
 1. منابع و مآخذ

  الف. کتب و مقالات

  - ابرلینگ، پیر (1393)، کوچ­نشینان قشقایی فارس، ترجمۀ فرهاد طیبی­پور، تهران: پردیس دانش.

  - احتشامی، لطف­الله (1384)، نقش کلانتران و کدخدایان در مدیریت شهر و روستا از دورۀ صفویه تا انقلاب اسلامی، اصفهان: مهر قائم.

  - بک، لوئیز (1396)، قشقایی­های ایران، ترجمۀ حمیدرضا جهاندیده، قم: نظاره.

  - بهرام­نژاد، محسن و سارا داراب­زاده (بهار 1393)، «بررسی جایگاه اجتماعی-تربیتی لَلِه در دوران صفوی: امیران قزلباش و غلامان حرم­سرا»، مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش­نامۀ انجمن ایرانی تاریخ، سال پنجم، شمارۀ 19، صص23-45.

  - بهمن­بیگی، محمد (1381)، عرف و عادت در عشایر فارس، شیراز: انتشارات نوید شیراز، چاپ دوم.

  - پاپلی یزدی، محمدحسین (زمستان 1377)، «مختاباذ (اوج مشارکت در دامداری سنتی)»، تحقیقات جغرافیایی، شماره 51، صص25-32.

  - پورمحمدی ­املشی، نصرالله و بابک زیلاب­پور (پاییز 1393)، «دریچه­ای به تاریخ اجتماعی طایفۀ دره­شوری قشقایی در دورۀ صفویه (بر مبنای اسناد)»، گنجینۀ اسناد، سال بیست و چهارم، دفتر سوم.

  - پیمان، حبیب­الله (1347)، توصیف و تحلیلی از ساختمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایل قشقایی، تهران: دانشکدة بهداشت دانشگاه تهران.

  - حسینی فسایی، حاج میرزا حسن (1367)، فارسنامه ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، ج1، 2، تهران: امیرکبیر.

  - خسروبیگی، هوشنگ (بهار 1382)، «منصب کلانتر در اوایل دوره قاجار»، پیک نور، دوره اول، شماره 1، صص55-63.

  - دهخدا، علی­اکبر [بی­تا]، لغت­نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، ج46، تهران: سیروس.

  - دومورینی، ژ. (1375)، عشایر فارس، ترجمۀ جلال­الدین رفیع­فر، تهران: دانشگاه تهران.

  - رنجبر، روح­الله (تابستان 1391)، «وظایف کلانتر اصفهان؛ بازخوانی یک سند در مورد وظایف کلانتر در دورۀ صفویه»، پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ 16، صص366-373.

  - صفی­نژاد، جواد (1368)، عشایر مرکزی ایران، تهران: امیرکبیر.

  - صولت ­قشقایی، محمدحسین (1386)، یادمانده­ها، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم.

  - صولت ­قشقایی، محمد ناصر (1371)، سال­های بحران، تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم.

  - عکاشه (ضیغم­الدوله)، اسکندرخان (1365)، تاریخ ایل بختیاری، به کوشش فرید مرادی، تهران: فرهنگسرا (یساولی).

  - فرهانی ­منفرد، مهدی (پاییز و زمستان 1378)، «منصب کلانتر و چند سند در مورد دو تن از کلانتران عصر صفوی»، گنجینۀ اسناد، شماره 35 و 36، صص4-19.

  - فرهنگ ­دره­شوری، بیژن (1392)، مدیریت مرتع در ایل قشقایی پیش از ملی شدن جنگل­ها و مراتع، تهران: برگ زیتون.

  - قشقایی، ملک­منصورخان (1391)، خاطرات ملک­منصورخان قشقایی، به کوشش کاوه بیات و منصور نصیری ­طیبی، تهران: نامک.

  - قهرمانی ­ابیوردی، مظفر (1373)، تاریخ وقایع عشایری فارس، تهران: علمی.

  - کرمانی، احمدبن حامد افضل­الدین ابوحامد (1383)، مجموعه آثار افضل­الدین ابوحامد کرمانی، به کوشش محمدصادق بصیری، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  - کیانی، منوچهر (1377)، کوچ با عشق شقایق، شیراز: کیان‌نشر.

  - ............................ (1385)، تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی از صفویه تا پهلوی، شیراز: کیان­نشر، چاپ دوم.

  - لمبتون، آن. ک. س (1385)، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.

  - مجهول ­المؤلف، (تیر 1361)، نشریه آمارگیری عشایر کوچ­رو استان فارس، [بی­جا].

  - مجهول ­المؤلف (مهر 2535)، واحدهای محلی وزن و سطح در ایران، [بی­جا]: سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران، چاپ دوم.

  - مردانی رحیمی، اسدالله (1386)، قاشقایی سؤزلوگو؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات ترکی قشقایی، قم: انتشارات انصاری.

  - مستوفی­الممالکی، رضا (1377)، جغرافیای کوچ­نشینی عمومی و ایران با تأکید بر ایل قشقایی، یزد: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  - نصیری­ طیبی، منصور (1388)، نقش قشقایی­ها در تاریخ و فرهنگ ایران، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

  - ...................................... (1393)، ایل قشقایی در تاریخ ایران معاصر، تهران: پردیس ­دانش.

  ب. اسناد آرشیوی

  - سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)، سند شمارۀ 10057/230.

  - اسناد خانوادگی محمدخان پناه­پور فرزند مرحوم تیمورخان.

  ج. مصاحبه­های شفاهی

  - افراسیابی، نزاکت، تاریخ مصاحبه: تیر 1390، محل مصاحبه: شهرضا.

  - پناه­پور، محمد، تاریخ مصاحبه: 26/8/1394، محل مصاحبه: شهرضا.

  - .........................، تاریخ مصاحبه: 15/12/1394، محل مصاحبه: شهرضا.

  - زیلاب­پور، حکیمه، تاریخ مصاحبه: تیر 1390، محل مصاحبه: شهرضا.

  - زیلاب­پور، سلب­ناز، تاریخ مصاحبه: 21/3/1395، محل مصاحبه: روستای مهرگرد شهرستان سمیرم.

  - زیلاب­پور، امیر، تاریخ مصاحبه: تیر 1390، محل مصاحبه: شهرضا.

  - زیلاب­پور، منوچهر، تاریخ مصاحبه: تیر 1390، محل مصاحبه: شهرضا.

  - ....................................، تاریخ مصاحبه: 20/5/1395، محل مصاحبه: شهرضا.

  - فاتح، ستاره، تاریخ مصاحبه: 2/5/1394، محل مصاحبه: شهرضا.

  - فرد افشاری، اسماعیل، تاریخ مصاحبه: 18/2/1396، محل مصاحبه: شهرضا.

  - فرد افشاری، هومان، تاریخ مصاحبه: 18/2/1396، محل مصاحبه: شهرضا.

  - فرهنگ­ دره­شوری، سهراب، تاریخ مصاحبه: 6/3/1396، محل مصاحبه: سپاهان­شهر.

  - فرهنگ­دوست، مسعود، تاریخ مصاحبه: 2/5/1394، محل مصاحبه: شهرضا.

  - فرهنگ­دوست، پرویز، تاریخ مصاحبه: 1/6/1392، محل مصاحبه: روستای مهرگرد شهرستان سمیرم.

  - .........................................، تاریخ مصاحبه: 21/3/1395، محل مصاحبه: روستای مهرگرد شهرستان سمیرم.

  - میر، بهروز، تاریخ مصاحبه: 27/3/1393، محل مصاحبه: روستای نقنه از توابع شهرستان بروجن.

  - نادری، سیف­الله (امان­الله)، تاریخ مصاحبه 5/6/1396، محل مصاحبه: شهرضا.

   

    List of sources with English handwriting

  1. A) Books and Articles

  ̒ Akāšeh (Żeyḡamo-doleh), Eskandar Ḵān (1365 Š.), Tārīḵe Īl-e Baḵtīyārī, Editet by Farīd-e Morādī, Tehrān, Farhangsarā (Yasāvolī). [In Persian]

  Afżalodīn Abūḥāmed-e Kermānī, Aḥmad b. Ḥāmed (1383 Š.), Maǰmūʻe Ᾱṯāre Afżalodīn Abūḥāmed-e Kermānī, Be Kūšeš-e Mohamadṣādeq-e Baṣīrī, kermān, Dānešgāh-e Šahīd Bāhonar-e Kermān. [In Persian]

  Bahmanbeygī, Moḥammad (1381 Š.), ʻOrf va  ̒Ᾱdat dar  ʻAšāyer-e Fārs, Šīrāz, Navīd-e šīrāz. [In Persian]

  Bahrāmnežād, Moḥsen, Dārābzāde, Sārā (Bahār-e 1393 Š.), »STUDYING THE SOCIAL AND EDUCATIONAL STATUS OF LA’LEH DURING SAFAVID ERA: GHEZELBASH EMIRS AND HAREM’S GHULAMS«, CULTURE HISTORY STUDIES, IRANIAN SOCIETY OF HISTORY, Sāl-e Panǰom, No. 19. [In Persian]

  Dehḵodā, ʻAlīakbar (Bītā), Loḡatnāme,Vol. 46, Edited by Moḥammad Moʻīn Va seyed ǰaʻfar Šahīdī, Tehrān, Sīrūs. [In Persian]

  Ehtešāmī, Lotfollāh (1384 Š.), Naqš-e Kalāntarā va Kadḵodāyān dar Modīrīyat-e šahr va Rūstā az Dore-y Ṣafavīyeh tā Enqelāb-e Eslāmī, Eṣfahān, Mehr-e Qāʼem. [In Persian]

  Farhang Darešūrī, Bīžan (1392 . Š), Modīrīyat-e Marta ̒ Dar Īl-e Qašqāʼī pīš Az Melī Šodan-e ǰangalhā Va Marāteʻ, Tehrān, Barg-e Zeytūn. [In Persian]

  Farhānīmonfared, Mehdī (Pāīz Va Zemestān-e 1378 Š.), Manṣabe Kalāntar Va Čand Sanad Dar Morede Do Tan Az Kalāntarān-e  ̒Aṣre Ṣafavī, Ganǰīne-ye Asnād, No. 35 and 36. [In Persian]

  Ḥoseynī Fasāʼī, Hāǰ Mīrzā Ḥasan (1367 Š.), Fārsnāme-ye Nāṣerī, Editet by Mansūr Rastegār Fasāʼī, Vol. 1 and 2, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian]

  Kīānī, Manūčehr (1377 Š.), Kūč Bā ‘Ešq-e Šaqāyeq, Šīrāz, Kīān našr. [In Persian]

  Kīānī, Manūčehr (1385 Š.),Tārīḵ-e Mobārezāt-e Mardom-e Īl-e Qašqāʼī Az Ṣafavī-ye Tā Pahlavī, , Šīrāz, Kīān našr. [In Persian]

  ḵosrobeygī, Hūšang, (Bahār-e 1382 Š.), Manṣab-e Kalāntarī Dar Dore-ye Qāǰār, Peyk-e Nūr, Dore-ye 1, No. 1. [In Persian]

  Lambton, Ann Katharine Swynford (1385 Š.), seyrī Dar Tārīḵ-e Iran Baʻd Az Eslām, Translated By Yaʻqūb-e Ᾱžand, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian]

   Mardānī Rahīmī, Asadollāh (1386 Š.), Qāšqāʼī Sozlog-e Farhang-e Loḡat Va Eṣtelāhāt-e Torkī-ye Qāšqāʼī, Qom, Anṣārī. [In Persian]                                                                                                                                 

  Mostofī-Almamālekī, Reżā (1377 Š.), ǰoḡrāfīyā-ye Kūčnešīnī-ye ‘Omūmī Va Iran Bā Taʼkīd Bar Īl-e Qāšqāʼī, Yazd, Entešārāte ‘Elmī-ye Dānešgāh-e Ᾱzād-e Eslāmī. [In Persian]

  Naṣīrī Ṭayebī, Manṣūr (1388 Š.), Naqš-e Qāšqāʼī-hā Dar Tārīḵ Va Farhang-e Iran, Tehrān, Vezārat-e ‘Olūm, Tahqīqāt Va Fanāvarī, Daftar-e Barnāmehrīzī-ye Eǰtemāʻī Va Motāleʻāt-e Farhangī. [In Persian]

  Naṣīrī Ṭayebī, Manṣūr (1393 Š.), Īl-e Qāšqāʼī Dar Tārīḵ-e Īrān-e Moʻāṣer, Tehrān, Pardīs-e Dāneš. [In Persian] 

  Pāpelī-e Yazdī, Moḥammad Ḥosseīn (1377 Š.), Moḵtābāz (Oūǰ-e Mošārekat Dar Dāmdārī-e Sonatī), Tahqīqāt-e ǰoḡrāfīyāʼī, Zemestān-e 1377, No. 51. [In Persian]

  Peymān, Ḥabībolāh (1347 Š.), Tūṣīf va Tahlīlī Az Sāḵtemān-e Eqteṣādī, Eǰtemāʼī va Farhangī Īl-e Qašqāʼī, Tehrān, Dāneškade-ye Behdašt-e Dānešqāh-e Tehrān. [In Persian]

  Pūrmoḥammadī Amlašī, Naṣrollāh, Bābak, Zeylābpūr (Pāīz-e 1393 Š.), Darīčeʼī be Tārīḵ-e Eǰtemāʼī-ye Ṭāyefe-ye Darešūrī-ye Qāšqāʼī Dar Dore-ye Ṣafavīyeh (Bar Mabnā-ye Asnād), Ganǰīne-ye Asnād, Sāl-e Bīst-o Čāhār, Daftar-e Sevom. [In Persian]

  Qahremānī Abīvardī, Moẓafar (1372 Š.), Tārīḵ-e Vaqāyeʻe ‘Ašāyerī-ye Fārs, Tehrān,‘elmī. [In Persian]

  Qašqāʼī, Malekmanṣūr Ḵān (1392 Š.), Ḵāterāt-e Malekmanṣūr Ḵān-e Qašqāʼī, Editet by Kāve Bayāt va Manṣūr-e Naṣīrī Ṭayebī, Tehrān, Nāmak. [In Persian]

  Ranǰbar, Rūhollāh, (Tābestān-e 1391 š.), Vazāyef-e Kalāntar-e Esfahān- Bāzḵānī-e Yek Sanad Dar Mored-e Vazāyef-e Kalāntar Dar Dore-ye Ṣafavī-ye, Payām-e Bahārestān, D 2, s 4, š 16. [In Persian]

  Ṣafīnežād, ǰavād (1368 Š.), ̒Ašāyer-e Markazī-ye Īrān, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian]

  Ṣolat Qašqāʼī, Moḥammad Ḥosseīn (1386 Š.), Yādmāndehā, Tehrān, Našr Va Pežūheš-e Farzān-e Rūz. [In Persian]

  Ṣolat-e Qašqāʼī, Moḥammad Nāṣer (1371 Š.), Sālhā-ye Bohrān, Tehrān, Moūʼasese-ye Ḵadamāt-e Farhangī-ye Rasā. [In Persian]

  Unknown author (Mehr-e 2535 Š.), Vāhedhā-ye Mahalī-ye Vazn Va Sath Dar Īrān, Sāzmān-e Barnām Va Būǰeh-ye Markaz-e Ᾱmār-e Iran. [In Persian]

  Unknown author (Tīr-e 1361 Š.), Našrīye-ye Ᾱmārgīrī-ye ‘šāyer-e Kūčro-e Ostān-e Fārs. [In Persian]

  1. B) Documents

  Asnād-e Ḵānevādegī-ye Moḥammad Ḵān Panāhpūr Farzand-e Marhūm  Teymūr Ḵān.

  SAKMA, Document ID: 230/10057

  1. C) Interveiws

  Interviewee: ‘Afrāsīābī, Nezākat’ (Born and Death. 1313- 6/4/1398Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf Va Mahram-e Bībī Va Hamsar-e Nemāyande-ye Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr Māhe 1390 .Š. [In Persian]

  Interviewee: Fardafšārī, Esmāʼīl’ )Born 1312 .Š), Responsibility: Kārgozār, Moḵtābād, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/2/18  . Š. [In Persian]

  Interviewee: Fardafšārī, Hūman )Born 1337 .Š), Son of Esmāʼīl-e Fardafšārī, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/2/18  . Š. [In Persian]

  Interviewee: Farhangdūst, Masʻūd )Born 1336 .Š), M‘Alem-e Bāznešast Va Motale‘e Darmorede Kārgozārān-e Ḵavānīn, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/5/2  . Š. [In Persian]

  Interviewee: Farhangdūst, Parvīz )Born 1324/7/1 .Š), Responsibility: Ᾱbdārčī Va Pīšḵedmat, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Mehregerd Dar šahrestān-e Semīrom, Date of  Interveiw: The first Session: 1392/6/1 . Š, The second Session: 1395/3/21  . Š. [In Persian]

  Interviewee: Farhangedaršūrī, Sohrāb, )Born 1316 .Š), Son of Zakī Ḵān Farhangedaršūrī, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Sepāhanšahr, Date of  Interveiw: 1396/3/6  . Š. [In Persian]

  Interviewee: Fāteḥ, Setāre )Born 1339 .Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf,  komak Be Bībī Dar Manzel, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/5/2  . Š. [In Persian]

  Interviewee: Mīr, Behrūz )Born 1322 .Š), Responsibility: Kārgozār Va Sārebān (Dārqā), Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Naqneh Dar šahrestān-e Borūĵen, Date of  Interveiw: 1393/3/27 . Š. [In Persian]

  Interviewee: Nāderī, Seyfolāh (Amānolāh) )Born 1339 .Š), M‘Alem-e Bāznešast Va Motale‘e Darmorede Kārgozārān-e Ḵavānīn , Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/6/5. Š. [In Persian]

  -Interviewee: Panāhpūr, Moḥammad )Born 1342 . Š), Responsibility: Farzand-e Yeky Az Ḵavānīn-e Darešūrī Ke Kārgozārānī Dāštand, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/12/15  . Š, The second Session. [In Persian]

  Interviewee: zeylābpūr, Amīr )Born  and Death 1327/7/1-1308  .Š), Responsibility: Kārgozār Va Nemāyande Va Maʼmūr-e Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 .Š. [In Persian]

  Interviewee: zeylābpūr, Ḥakīme )Born 1337 . Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 . Š. [In Persian]

  Interviewee: zeylābpūr, Manūčehr )Born 1333 .Š), Son of Bahrām-e zeylābpūr, Bahrām-e zeylābpūr Mamūr Va Šabānkāre-ye Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 .Š. The first Session , The second Session: 1395/5/20 . Š. [In Persian]

  Interviewee: zeylābpūr, Salbenāz )Born 1327/7/1 .Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf,  komak Be Bībī Dar Manzel, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Mehregerd Dar šahrestān-e Semīrom, Date of  Interveiw: 1395/3/21  .Š. [In Persian]

  Books in English and French

  Beck, Lois,(1986), The Qashqa’s of Iran, New haven, London: Yale university press.

  Demorgny, Gustave, (1911), La Fars: La question des Tribus. situation politique generale routes du sud. La reforme administrative.

  Oberling, Pierre, (1974), The Qashqa’i nomads of Fars, Paris: Mouton.