تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره‌شوری قشقایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

طایفة دره‌شوری یکی از طوایف ایل قشقایی است. در ساختار سیاسی قدرت، کلانتر رسماً مسئولیت ادارة آن طایفه را عهده‌دار بود. کلانتران علاوه بر تیره‌های وابسته به خود گروهی از عوامل اجرایی را در خدمت داشتند که با عناوینی چون «دؤیربَر» و «اَدآرَ» مورد خطاب قرار می‌گرفتند. این مقاله بر آن است تا نسبت و رابطۀ میان قدرت کلانتران دره‌شوری و وظایف کارگزارانشان را آشکار کند. پس سؤال این است که چرا و چگونه کلانتران دره‌شوری از کارگزاران استفاده می‌کردند؟
این پژوهش به صورت میدانی بر مبنای انجام مصاحبه‌ها و با مکمل قرار دادن منابع کتابخانه‌ای، به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کلانتران طایفة دره‌شوری برای انجام امور خانوادگی و برقراری نظم در تیر‌ه‌ها، در کنار افرادی چون کدخداها از کارگزارانشان استفاده می‌کردند. آنها به عنوان بازوی اجرایی، صرفاً مسئولیت‌هایی را در خانۀ کلانتران برعهده نداشتند بلکه عده‌ای از کارگزاران در خارج از خانة کلانترها نیز انجام وظیفه می‌کردند. کارگزاران ضمن مهارت در امور اجرایی، افرادی جنگ‌جو بودند که کلانتران از آنها برای سرکوب افراد و تیره‌های متمرد و پیشبرد اهدافشان در کنار تیره‌های وفادار به خود استفاده می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of sheriff's agents in the Qashqai Darehshuri sub-tribe

نویسندگان [English]

  • Babak Zeilabpour 1
  • Morteza Dehghannezhad 2
  • Esmaeil Sangari 3
  • Abolhasan Fayaz Anush 4
1 PhD student in post-Islamic Iranian history, University of Isfahan
2 Professor, Department of History, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of History, University of Isfahan
4 Associate professor of history University of Isfahan
چکیده [English]

The Darehshuri sub-tribe is one of the sub-tribes of the Qashqai tribe. In the political structure of power, the sheriff was officially responsible for the administration of that sub-tribe. In addition to their affiliated sub-sections, the sheriffs employed a group of executive agents who were referred to as "Deir Bar" and "Adara." This article seeks to clarify the relationship between the power of Darehshuri sub-tribe sheriff's and the duties of their agents. So the question is, why and how did the sheriffs use agents in the council? This field research has been done on the basis of interviews and by supplementing library resources, by descriptive-analytical method. The findings show that sub-tribe sheriffs used their agents to do family affairs and maintain order in sub-sections with people like the Kadkhoda. As the executive arm, they not only performed duties in the sheriff's office, but also some agents outside the sheriff's office. The agents, while skilled in administrative matters, were warriors whom the sheriffs used to suppress the rebellious people and sub-sections and advance their goals alongside the loyal tribes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darehshuri sub-tribe
  • Darehshuri Sheriff's
  • Sheriff's Agents