شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئله‌ی اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه بر اساس روایت سفرنامه‌نویسان دوره شاه عباس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

سفرنامه‌های دوره‌ی شاه عباس، روایتی از پروسه‌ی پذیرش سفیران در دربار شاه عباس به دست می‌دهند که مناسبات قدرت و ساز و کارهای اعمال آن در ایران را بازتاب می‌دهند. در واقع، در مواجهه‌ی شاه با سفیران، بسیاری از سنت‌ها، هنجارها، باورها و مولفه‌هایی که مستقیما با شاه، دایره‌ی اقتدار او، ساختار سلسله مراتبی قدرت، مهمان‌نوازی و عطوفت شاهی و بسی مولفه‌های دیگر پیوند می‌خورد، بازتولید می‌شد. در چنین بستری، آنچه رخ می‌داد، آفرینش روایتی بود از فرهنگ سیاسی در ایران که بنا بود تا بر تصورات نمایندگان و سفیران تاثیر بگذارد. این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سوال است که چگونه سیاست های شاه عباس در پروسه‌ی پذیرش سفیران به اقتدار نظام سیاسی، عینیت میبخشید؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روایت سفرنامه‌نویسان علی‌رغم کاستی‌های محتوایی آن‌ها، دربرگیرنده‌ی اشاره‌های متنوعی‌ست از تلاش دربار ایران به منظور آفرینش روایتی اقتدارگرایانه به منظور تاثیرگذاری بر ذهنیت سفیران. در این پژوهش، به روشی توصیفی- تحلیلی، بر زمان‌های از حضور سفیران در دربار شاه عباس تاکید می‌شود که در آن، شاه ایران و دربارش در هیات میزبانانی درمی‌آمدند که در تلاش بودند تا تصویری مقتدر از ایران و اصول حاکم بر مناسبات اعمال قدرت در ساختار سیاسی آن ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ambassadors presence at court and it's Relationship to the Issue of Authoritarianism and The exercise of the power of Shah Based on the Narratives of Shah Abbas Travel Writers

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zahabi 1
  • Fereydoon Allahyari 2
  • AliAkbar Kajbaf 2
1 Ph.D. Student of History of Iran after Islam / Isfahan University
2 Professor, Department of History, University of Isfahan
چکیده [English]

The Shah Abbas periodicals provide an account of the process of accepting ambassadors to the Shah Abbas court, reflecting the power relations and mechanisms of its use in Iran. In fact, in the face of the king's ambassadors, many of the traditions, norms, beliefs and components that go directly with the king, his authority, the hierarchical structure of power, the hospitality, and the compassion of the king, are very much a component. Other linked, reproduced. In this context, what was happening was the creation of a narrative of political culture in Iran that was supposed to influence the imaginations of the envoys and ambassadors. This study seeks to answer the question of how did you object to the policies of Shah Abbas in the process of accepting ambassadors to political authority? The results show that the narrative of travel writers, despite their shortcomings in content, encompasses a variety of references to the Iranian court's attempt to create an authoritarian narrative to influence the minds of ambassadors. In this descriptive-analytical study, the emphasis is placed on the presence of ambassadors in the court of King Abbas, in which the Shah of Iran and his staff come to the hosts seeking to establish a powerful image of Iran and its principles. Rule over the relations of the exercise of power in its political structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambassadors
  • Shah Abbas
  • Exercise of Power
  • Travelogues
  • presence at court