نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه لرستان

چکیده

در آستانة دهة چهل، دانشجویان ایرانی در کشورهای اروپای غربی و آمریکا کنفدراسیونی از گرایش­های مختلف از قبیل گرایش به حزب توده، جبهة ملی و جریان­ های اسلامی جهت سازماندهی برنامه ­های اعتراضی علیه حکومت پهلوی تشکیل دادند. از جملة این کشورها ایتالیا بود که با گسترش مناسبات فرهنگی با ایران با اعزام تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی مواجه بود. نفوذ جریان­ ها و احزاب چپ مارکسیستی ـ کمونیستی و سوسیالیستی در ایتالیا دانشجویان ایرانیِ ساکن در ایتالیا را تحت تأثیر خود قرار داد. بنیان پژوهش حاضر بر این پرسش است که دانشجویان ایرانیْ در ایتالیا چگونه به فعالیت­ های سیاسی روی آوردند و چگونه فعالیت­ های خود را در آنجا و در قالب چه گرایش­ هایی سازمان­دهی کردند؟ دانشجویان از طریق کنفدراسیون جهانیِ محصلین و دانشجویان و با ایجاد سازمان ­ها و تشکیلات چپ‌گرایانه و با زمینه ­های نفوذ حزب تودة ایران و ارتباط و نفوذ حزب کمونیست ایتالیا در موقعیت­ های مناسب به فعالیت علیه حکومت پهلوی می­ پرداختند. یافتة پژوهش نشان داده است که با وجود تمایلات ناسیونالیستی و اسلامی در میان دانشجویان و محصلین ایرانی در ایتالیا، با توجه به حمایت­های احزاب کمونیست ایتالیا و نفوذ حزب توده، بسیاری از دانشجویان ایرانی با گرایش­ های چپ جذب کنفدراسیون شدندو با تشکیل سازمان­ هاو انجمن ­های دانشجویی علیه حکومت پهلوی فعالیت می­ کردند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Iranian Students’ Movement in Italy (1961- 1979)

نویسندگان [English]

  • Rohollah Bahrami 1
  • Parvin Rostami 2

1 Associate Professor of History, Razi University

2 PhD Candidate in History of Islamic Iran, Lorestan University

چکیده [English]

Student movements, including the impact circumstances of historical developments in contemporary Iranian society were in interior and out of the country. With the formation Tudeh party and formed the national movement this movement was increasingly affected by left movement and the oil nationalization movement. In the beginning of fourthies, Iranian students formed in Western Europe and America a confederation of different trends, Tudeh party, the National Front, and currents of the Islamic organize for plans protest against government. Italy was among the countries faced with the expansion of cultural relations with Iran and the dispatch of a large number of Iranian students. The influence of Marxist party, Communists and socialist in Italy, Iranian students residing in Italy is strongly influenced by it. The present study in a descriptive –analytical manner, is about to notice the activities of students abroad, their formation and how to organize associations and political organizations, student activists in Italy examined and to explain the activities of the pro-Iranian students of the leftist movement and other national and Islamic movements in Italy. research findings show that despite the willingness of Nationalist and Islamist tendencies among Iranian students in Italy due to the support of the communist parties of the country and the influence of the Tudeh party many students with left trends attracted confederation and numerous activities and programs carried out with formation of students’ organizations and associations against the Pahlavi regime in Italy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Italy
  • Confederation of Iranian Students
  • Communist
  • Tudeh Party
- آبراهامیان، یرواند (1391). ایران بین دو انقلاب. مترجمان کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیرشانه‌چی، تهران: نشر مرکز. چاپ شانزدهم.
- ----------- (1393). مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران. ترجمة سهیلا ترابی فارسانی. تهران: انتشارات پردیس دانش. چاپ سوم.
- آرشیو اسناد ریاست‌جمهوری، شماره 5000/3596/م، تاریخ 19/5/1344.
- --------------------، شماره 274/م، تاریخ6/5/1344.
- --------------------، سند بدون شماره، تاریخ 9/8/1342.
- --------------------، شماره 3442، تاریخ22/3/1344.
- --------------------، شماره 172-31، تاریخ 3/3/1344.
- --------------------، سند بدون شماره، 26 اکتبر 1963.
- آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی. کدسند 1025289، 298/1/2/55/19ق، تاریخ 25/11/ 1337-24/10/1339 .
- --------------------، کد سند 841894، 285/1/2/170/19 تاریخ 1338.
- --------------------، کد سند 1110531، 298/0/99/19ق تاریخ 8/9/1337-28/1/1339.
- ازغندی، سید علیرضا (1393). روابط خارجی ایران (1320-1357).تهران: قومس. چاپ شانزدهم.
- الموتی، ضیاءالدین (1370). فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران. تهران: شرکت انتشارات چاپخش.
- چپ در ایران به روایت اسناد ساواک (1381). (کتاب دهم). جلد 1. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. تهران: وزارت اطلاعات.
- چپ در ایران به روایت اسناد ساواک (1382). (کتاب دهم). جلد 2. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. تهران: وزارت اطلاعات.
- چپ در ایران به روایت اسناد ساواک (1383). کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
- خلعت بری، فریده (1373). کیانوری و ادعاهایش. تهران: نشر شباویز.
- ذبیح، سپهر (1378). تاریخ جنبش کمونیستی در ایران. ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی. تهران: مؤسسة انتشارات عطائی. چاپ دوم.
- زیبا کلام، صادق (1372). مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی. تهران: روزنه.
- شوکت، حمید (1391). جنبش دانشجویی: کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه‌ی ملی). تهران: نامک.
- --------- (1380). نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی. تهران: انتشار.
- سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشی (1370). ج 1. تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
- کاتم، ریچارد (1378). ناسیونالیسم در ایران. ترجمه احمد تدین. با مقدمه حاتم قادری. تهران: کویر. چاپ دوم.
- کیانوری، نورالدین (1382). خاطرات نورالدین کیانوری. تهران: اطلاعات. چاپ سوم.
- فیاضی، عمادالدین (1393). تاریخ روابط ایران و ایتالیا (مناسبات سیاسی – فرهنگی 1320-1357). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد یادگار امام خمینی (ره).
- فوران، جان (1389). مقاومت شکننده. مترجم احمد تدین. تهران: خدمات فرهنگی رسا. چاپ دهم.
- طبری، احسان (1367). کژ راهه. تهران: امیرکبیر.
- متین، افشین (1378).کنفدراسیون تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 57-1332. مترجم ارسطو آذری. تهران: مؤسسه نشر و پژوهش شیرازه. چاپ دوم.
- مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (1378). در حاشیة سیاست خارجی؛ از دوران نهضت ملی تا انقلاب (1359-1327). تهران: نشر گفتار.
- نجاتی، غلامرضا (1377). تاریخ سیاسی بیست و پنج سالة ایران (از کودتا تا انقلاب). ج 1. تهران: مؤسسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ پنجم.