نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران و مدرس گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

فتح مصر توسط هخامنشیان و استقرار و استمرار حکومت آنان بر این سرزمین باستانی، توجه مورخان آن دوره را بر‌انگیخته است؛ و به همین سبب، هریک با توجه به داده‌ها و نیز تمایلات سیاسی خود، ارزیابی و گزارشی از این رویداد بزرگ ارائه داده‌اند. مسئله مورد توجه این است که رویکرد هخامنشیان به میراث متنوع و گسترده مصریان چه بوده است و آیا حضور آن‌ها تغییری در ساختارِ اداری و اقتصادی جامعه مصر ایجاد کرده است. این مقاله با استفاده از یافته‌های باستان‌شناسی و نیز مطالعات تاریخی جدید، به اثبات نقش اثرگذار هخامنشیان در تحول ساختار اداری و اقتصادی مصر می‌پردازد و روایت دقیق‌تری از رویارویی این دو تمدن باستانی ارائه  می‌دهد، که با گزارش برخی مورخین باستانی هم‌خوان نیست. همچنین با بررسی و تطبیق نوشته‌‌های این دو گروه، رویکرد هخامنشیان به میراث مصریان، که در منابع یونانی تا حدودی با سیاه‌نمایی توأم بوده، را با تحلیل یافته‌‌های جدید مثبت ارزیابی می‌کند و قدری از ابهامات برجای‌مانده درباره عملکرد فرمانروایان هخامنشی در مصر، که در قرون متمادی بنا به دلایلی به آن دامن زده شده است، روشن می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Administrative and Economic Structure of Egypt in the Achaemenid Era

نویسنده [English]

  • Mohammad Maleki

PhD in History of Ancient Iran, University of Tehran; Lecturer in Department of History, Urmia University

چکیده [English]

The conquest of Egypt by the Achaemenids and the establishment and continuity of their government over this ancient land have raised the attention of the historians of that period, and each of them has given an assessment and report of this great event, according to their data and political inclinations. The point is that what has been the Achaemenid approach to a large and diverse Egyptian legacy, and whether their presence has brought about a change in the administrative and economic structure of Egyptian society. Using archeological findings as well as new historical studies, this paper demonstrates the role of the Achaemenids in the evolution of the administrative and economic structure of Egypt and provides a more accurate account of the confrontation between these two ancient civilizations, which is not consistent with the reports of some ancient historians. Also, by reviewing and adapting the writings of these two groups, the Achaemenid approach to the Egyptian heritage, which in Greek sources is partly tarnished, evaluates with the analysis of new positive findings and some ambiguities about the performance of the Achaemenid rulers in Egypt, which In the centuries it has been foment for some reason, now becomes clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid Empire
  • Egypt
  • Administrative structure
  • Economic impacts
ـ بریان، پی‌یر(1379).  تاریخ امپراتوری هخامنشیان. ترجمۀ مهدی سمسار. تهران: زریاب.
ـ ـــــــــــ (1380).  امپراتوری هخامنشی. ترجمۀ ناهید فروغان. تهران: قطره.
ـ ـــــــــــ (1385). وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی. ترجمۀ ناهید فروغان. تهران: اختران.
ـ ملک‌زاده بیانی، ملکه(1352). تاریخ سکه از قدیم‌ترین ازمنه تا دورۀ اشکانیان. تهران: دانشگاه تهران. 
 ـ لوکوک، پیر (1389). کتیبه‌های هخامنشی. ترجمۀ نازیلا خلخالی. تهران: فرزان روز.
ـ پیرنیا، حسن (1380). تاریخ ایران باستان. جلد اول و دوم. تهران: افسون.
ـ داندامایف، محمد (1339). تاریخ سیاسی هخامنشیان. ترجمۀ خشایار بهادری. تهران: کارنگ.
ـ ـــــــــــ (1358).  تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان. ترجمۀ میرکمال نبی‌پور. تهران: گستره.  
 ـ دریوتون، اتین ماری (1332). تاریخ مصر قدیم. احمد بهنش. تهران: دانشگاه تهران.
ـ کالیکان، ویلیام (1387). مادی‌ها و پارسی‌ها. ترجمۀ گودرز اسعد بختیار. تهران: سمیر.
ـ کورت، آملی (1378).هخامنشیان. مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.   
ـ کخ، هایدماری(1377) از زبان داریوش. ترجمه پرویز رجبی. تهران: کارنگ.
ـ گرشویچ، ایلیا (1385). تاریخ ایران. از مجموعه تاریخ کمبریج. جلد دوم‌ـ دوره هخامنشیان. مرتضی ثاقب‌فر. تهران: جامی.
ـ گیرشمن، رومن(1374). ایران از آغاز تا اسلام. ترجمۀ محمد معین. تهران: علمی و فرهنگی.
ـ خدادادیان، اردشیر(1378). هخامنشی‌ها. تهران: به دید.
ـ هیگ‌نت، چارلز(1378).لشکرکشی خشایارشا به یونان. ترجمۀ خشایار بهاری. تهران: کارنگ.
ـ مشکور، محمدجواد(1374). ایران در عهد باستان. ‌تهران: امیرکبیر.
ـ یونگ، پیتر یولیوس(1386).پادشاه پارسی داریوش یکم. ترجمۀ داوود منشی‌زاده. تهران: نشر ثالث.
ـ ژان، ژرژ(1382). تاریخچه مصور الفبا و خط. ترجمة اکبر تبریزی. تهران: علمی و فرهنگی.