گزارش وضعیت مقالات مربوط به زمستان 96

 

تعداد مقالات دریافتی

71

مقالات در حال داوری

27

مقالات تایید شده برای انتشار

0

مقالات رد شده

26

مقالات بازپس گرفته شده

3

مقالات بازگردانده شده به نویسندگان برای اصلاح شکلی

5

مقالاتی که نویسندگان هزینه داوری را پرداخت نکرده اند

10

گزارش وضعیت مقالات مربوط به پاییز 96

 

تعداد مقالات دریافتی

54

مقالات در حال داوری

10

مقالات تایید شده برای انتشار

3

مقالات رد شده

20

مقالات بازپس گرفته شده

1

مقالات بازگردانده شده به نویسندگان برای اصلاح شکلی

4

مقالاتی که نویسندگان هزینه داوری را پرداخت نکرده اند

6

گزارش وضعیت مقالات مربوط به تابستان 96

 

تعداد مقالات دریافتی

59

مقالات در حال داوری

3

مقالات تایید شده برای انتشار

8

مقالات رد شده

39

مقالات بازپس گرفته شده

3

مقالات بازگردانده شده به نویسندگان برای اصلاح شکلی

2

مقالاتی که نویسندگان هزینه داوری را پرداخت نکرده اند

4

گزارش وضعیت مقالات مربوط به بهار 96

 

تعداد مقالات دریافتی

74

مقالات در حال داوری

1

مقالات تایید شده برای انتشار

8

مقالات رد شده

46

مقالات بازپس گرفته شده

6

مقالات بازگردانده شده به نویسندگان برای اصلاح شکلی

4