گزارش سه ماهه  فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

بازه زمانی 01/04/99 تا 31/06/99 

                                                       

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه      

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 71 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

 48 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

 15 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 12 مقاله