گزارش سه ماهه  فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

بازه زمانی 01/01/99 تا 31/03/99 

                                                                  

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه       

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 46 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

 45 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

 5 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 7 مقاله