گزارش سه ماهه فصلنامه علمی پژوهشی « تاریخ اسلام و ایران»

بازه زمانی 98/04/01 تا 98/09/10 

 درصد پذیرش مقالات  9 درصد
 مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه
 مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه
 تعداد مقالات دریافتی  67 مقاله
 تعداد مقالات رد شده  51مقاله
 تعداد مقالات پذیرفته شده 7 مقاله
 تعداد مقالات در انتظار چاپ  8 مقاله