نویسندگان

1 استادیار معارف دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان

چکیده

  بررسی و تحلیل دلایل ظن به امامت سید محمد از جمله مسائلی است که با وجود اهمیت آن، تاکنون مغفول مانده است. روایات دال بر تعلق امامت به فرزند بزرگ‌تر، وجود نص مبنی بر امامت سید محمد، عدم شناخت مفهوم بداء، عدم تصریح علنی بر امامت امام حسن عسکری (ع)، توجه و محبت خاص امام هادی (ع) به سید محمد، سابقه‌ی ظن به امامت اسماعیل و خفقان دوره‌ی عباسی و ایجاد محدودیت در معرفی امام عسکری (ع)، از جمله دلایل ظن به امامت سید محمد هستند که در این پژوهش مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین روایات با مضمون معرفی اسامی دوازده امام که از ائمه‌ی بعد از امام باقر (ع) نقل شده‌اند و مورد استناد مخالفین امامت سید محمد هستند، با رسم نموداری راویان در جهت شناسایی عوامل احتمالی جعل مورد واکاوی قرار گرفته‌اند و این نتیجه به دست آمده که هیچ‌یک از عوامل مطرح‌شده دلالتی بر امامت سید محمد ندارد و خطایی از جانب امام هادی (ع) در تعیین امام بعدی صورت نگرفته است. همچنین روایاتی را که نام دوازده امام در آن‌ها ذکر شده است، نمی‌توان جعلی و ساخته‌ی راویان دانست و دلیل طرح امامت سید محمد را باید در گمانه‌زنی مردم، توجه خاص امام هادی (ع) به سید محمد و محدودیت و محذوریت امام در معرفی امام حسن عسکری در دوران خفقان بنی‌عباس جست‌و‌جو کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Suspicion Reasons of Sayyed Mohammad ' s Imamate (Imam Hadi’s Son)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mahmoudi 1
  • Mehran Tabatabai Poodeh 2

1 Assistant Professor of Education, University of Isfahan

2 PhD student in Transcendent Wisdom, University of Isfahan

چکیده [English]

   Despite the importance of Analysis of the suspicion reasons of sayyed Mohammad ' s imamate, these issues are the neglected. Traditions indicating that imamate belongs to the older child of imam, Those indicating imamate of the sayyed Mohammad, lack of proper understanding of the Bda’ concept , lack of public specification to imamate of Imam Hassan Askari (AS) , kindness of imam Hadi (AS) to sayyed Mohammad, suspicion background to imamate of Ismail and Abbasid strangulation and restriction in the case of introduction of imam Askari (AS) are numbers of reasons to Suspicion of sayyed Mohammad ' s Imamate; that are criticized and evaluated in this study. Also narrations which introduced names of the twelve imams after Imam Bagher (AS ) and are quoted and referred by oppositions of sayyed Mohammad ' s imamate , with the narrator diagramming to identify probable forgery cases are investigated. The conclusion is that none of the factors implicate to the imamate of sayyed Mohammad and imam Hadi (AS ) did not commit a mistake in determining successor. Narrations naming twelve imams can not be forged and fabricated by narrators and the suspicion of sayyed Mohammad ' s imamate is result of surmises of people, kindness of imam Hadi (AS) to him and considerations of introducing imam Askari because of repression during the Abbasid rule . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyid Muhammad
  • Imamate
  • Bada
  • the narrations of the twelve Imams
  • the eldest son
  • the text on the Imamate