برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم

نویسندگان

چکیده

  برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم     فرزانه برناه [1]   محسن خلیلی [2]     تاریخ دریافت: 21/9/91   تایخ تصویب: 24 /9/92   چکیده   دولت‌ها در سیاست بین‌الملل، مطابق نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیک، ساختار و عملکرد نظام بین‌الملل، استراتژی‌هایی را برای تأمین منافع ملی برمی‌گزینند. ایران از بازیگرانی بود که در جنگ جهانی اول و دوم، استراتژی بی‌طرفی را در پیش گرفت؛ اما در هر دو مورد بی‌طرفی‌اش نادیده انگاشته شد. در این مقاله می‌کوشیم با بهره‌گیری مقایسه‌ای از مقوله‌ی بی‌طرفی در دو دانش حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، دلایل نقض بی‌طرفی ایران را بررسی ‌کنیم.   واژگان کلیدی : ایران، راهبرد بی‌طرفی، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل.   1. دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد. farzane. borna@yahoo. com   2. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده‌ی مسئول مقاله. khalilim@um. ac. ir