نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از پایه‌های مهم شکل‌گیری و تداوم نظام‌های سیاسی ایران در دوره‌های تاریخی، وجود یک نیروی نظامی عمل‌کننده بود که هر در براندازی مدعیان قدرت، تسخیر قلمرو و تثبیت قدرت، و سرکوبی شورش‌ها و ناامنی‌های داخلی مؤثر باشد و هم در درگیری‌های برون‌مرزی با قدرت‌های هم‌جوار و یا دفاع در برابر تهاجم دشمنان نقش داشته باشد.کارایی و کارآمدی نیروی نظامی با چگونگی سازمان و تشکیلات آن، کمیت نیروها، کیفیت سلاح و تجهیزات و نحوه مدیریت آن ارتباطی قوی داشت و کفایت و تدبیر پادشاه و صاحب‌منصبان ارشد نظامی در ظهور و بروز این کارآمدی و دست‌یابی به موفقیت‌های مطلوب مؤثر بود.برخورداری از توان نظامی مطلوب و نظام اداری(دیوان‌سالاری) کارآمد به توانمندسازی، عظمت‌بخشی و تداوم‌افزایی نظام سیاسی کمک می‌کرد و ثبات حکومت را تقویت می‌بخشید؛ چنان که نقیض آن می‌توانست به ضعف و بی‌ثباتی آن حکومت منجر شود.بر این مبنا، مقاله حاضر به منظور ارائه تصویری از سازمان سپاه در عصر شاه صفی در سده یازدهم هجری قمری(1038- 1052 ق) مناصب نظامی این دوره را شرح داده و با استخراج اسامی صاحب‌منصبان نظامی در قسمت‌های مختلف ارتش، گوشه‌هایی از زندگی و خدمات آنان را بر اساس گزارش‌های مورخان اصلی توصیف کرده است.این پژوهش از نوع پژوهش تاریخی است و به شیوه کتابخانه‌ای با استناد به منابع تاریخی و روش تحلیلی- توصیفی سامان‌یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Organization of the Army and Military Officers in Shah Safi Era (1628- 1642 A.H.)

نویسنده [English]

  • Jahanbakhsh Savagheb

Associate Professor, Department of History, Lorestan University

چکیده [English]

One of the main elements of formation and continuity of political systems in historical periods in Iran is existence of an active army which plays an important role in eliminating those opposing groups who intend to have power, captivation territorial integrity and power, oppressing civil riots as well as fighting against foreigners . The efficiencies and success of such forces were related with the organization and quantity of the forces, quality of their weapons and management. policies of King and high-ranking officers were key factors of success. Moderate military power and efficient administration helped fortifying political system and consistency of government.  The reveres would lead to the failure of the government. Based on such considerations, the present article intending to render a picture of the military in the era of Shah Safi (the eleventh century A.D.), descript the military  positions of the era by a referring to the names of high-ranking officers. their lives and services are also reviewed. This historical research, referring to the original sources, follows a descriptive- analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • Shah Safi
  • Army
  • High-ranking officers
  • Positions
  • Duties