نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این‌رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می‌پردازیم وسپس بررسی می‌کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم‌سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه‌رو بود و چه راهکارهایی برگزید.
فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت‌ها و مخالفت‌ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین‌بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم‌سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم‌ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian first National Parliament and attempts to define and develop the "basic rights".

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salmasizadeh 1
  • Mohammad Aminnejad Najafian 2

1 Assistant Professor of History, University of Tabriz

2 M.A student of the Department of History, University of Tabriz

چکیده [English]

This paper is about the role of Iranian first National Parliament to define and develop the "basic rights" of the country. First of all the meaning of the "basic rights" was decrypted and then the role of that parliament to codification and implementation of the "basic rights" was emphasized. The process of drafting the constitution and its amendments will be discussed. Then it is checked whether the Representatives had a great knowledge of the legal system in order to define democracy or not? Did their practices exclusively remained in the area of theoretical explanations or solutions were found for fixing and defending the rights?
Hypothesis is that, despite all the limitations and objections, the parliament could establish a theoretical model of fundamental rights. This was done by scientific study and expertise, and the traditional pillars of strength were forced to accept it. The parliament with the support of mass, religious leaders and political elite for the first time in the history of Iran, changed the origin of the authority from the force to the democracy and national sovereignty emerged from the collective wisdom and Public Choice. Parliamentarians accepted the oversee of "Foghaha" and they did not convince this subject as a contradict against their legislative authority. The latter point is the most important difference of this  descriptive - analytical study with previous researches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • arliament
  • Basic rights
  • Constitution
  • Law
  • Power source
  • Government authority
  • Individual freedom
  • Parliamentary Oversight