بهداشت و اقدامات خیریه‌ی بهداشتی در دوره‌ی رضاشاه

نویسندگان

چکیده

دوران سلطنت رضاشاه با شعار ایجاد دولت مدرن و ایفای وظایف دولت در برابر ملت، به شکل‌گیری سیاست‌هائی انجامید که در قالب شاخصه‌هائی چون، تأکید بر ناسیونالیسم، عرفی‌گرائی و نظامی‌گری نمایان شد.مقاله‌ی حاضر، مستخرج از رساله‌ی دکتری نگارنده که در موضوع وسیع‌تری انجام پذیرفته، بر آن است که با نگاهی به شرایط مترتب بر دوره‌ی رضاشاه، و با تکیه بر اسناد و مدارک منتشر نشده‌ی آرشیوهای اسنادی، روزنامه‌ها و منابع دوره‌ی پهلوی اول به روند اقدامات زنان در حوزه‌ی فعالیت‌های خیریه‌ی بهداشتی‌، تفاوت‌های احتمالی در رویکرد زنان به انجام کارهای خیر در حیطه‌ی بهداشت در مقایسه با ادوار قبل، سیاست‌های حکومت و جهت‌گیری‌های خاص در ایجاد و گسترش مؤسسات خیریه‌ی بهداشتی این دوره بپردازد.موقعیت‌ اجتماعی و سیاسی موجود این فرضیه را تقویت می‌کند که تلاش دولت در به دست گرفتن ارکان قدرت و تحدید فعالیت‌های اجتماعی، نقش‌آفرینی در حوزه‌هائی که به زعم دولت بی‌خطر تقسیر می‌شد را فراهم نمود که اقدامات خیریه را می‌توان در زمره‌ی این فعالیت‌ها برشمرد.از این‌رو، در مقاله‌ حاضر به منظور پاسخ به مسائل ذکر شده، اقدامات خیریه‌ی بهداشتی زنان مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها