نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مکان‌های مذهبی و زیارتی مهم در دوران حکومت صفوی به شمار می‌رفت.امور مربوط به این بقعه تا پیش از تأسیس حکومت صفوی اغلب مستقیماً توسط شیوخی که رهبری طریقت صفوی را بر عهده داشتند، اداره می‌شد.بعد از تأسیس حکومت صفوی هر چند که پادشاهان صفوی عنوان مرشدی کامل را حفظ کرده بودند، اما دیگر شخصاً بقعه را اداره نمی‌کردند، بلکه افرادی را به عنوان متولی انتخاب و به این کار می‌گماشتند.
در این جا ما با این پرسش روبرو هستیم که با توجه به اهمیت این بقعه، وظایف و جایگاه متولیان در طی دوران حکومت صفوی چه بوده است؟آیا آنان از طبقه اجتماعی خاصی انتخاب می‌شدند؟و آیا آنان در اداره بقعه اختیاردار بودند و یا تنها اوامر و دستورات شخص شاه را اجرا می‌کردند؟با توجه به موقعیت و اهمیت اداره بقعه اختیاردار بودند و یا تنها اوامر و دستورات شخص شاه را اجرا می‌کردند؟با توجه به موقعیت و اهمیت بقعه، به نظر می‌رسد افرادی که منصب تولیت را در اختیار گرفته‌اند از موقعیت ویژه‌ای در دستگاه حکومتی صفوی برخوردار بوده‌اند تا جایی که حتی گاه این سمت را همزمان، همراه با منصبی سیاسی چون حکومت اردبیل و گاه کل آذربایجان، برعهده داشتند.
تحقیق حاضر در پی شناسایی متولیان و اقدامات آنها و نیز مشخص کردن وظایف متولیان، جایگاه و میزان مشارکت آنان در امور سیاسی می‌باشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای و اسنادی است.در این‌جا همچنین اسامی متولیانی که بر اساس منابع شناسایی شده‌اند به ترتیب زمانی در جدولی تنظیم و سعی شده است مشخص گردد که هر یک به چه گروه اجتماعی تعلق داشته‌اند و احیاناً در طی حکومت صفوی چه تغییر و تحولی در انتخاب افراد مذکور ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The tomb of Sheikh Safi al-Din Ardabili during the Safavid rule

نویسندگان [English]

  • Nozhat Ahmadi 1
  • Maryam Lotfi 2

1 Assistant Professor of History, Al-Zahra University

2 M.A of History