نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

اتحاد شکل در پوشش ریخت مدارانه مردم ایران تحت عنوان قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت (مصوب دورۀ هفتم مجلس شورای ملی) یکی از مهمترین عناصر و موئلفه های شکل دهنده به سیاستهای قومی – فرهنگی همسان ساز عصر رضاشاه بوده است. این قانون چالش برانگیز که تغییر اجبار گرایانه در سبک زندگی سنتی جامعۀ به شدت سنت گرای ایران را هدف خود قرار داده بود سبب واکنشهای مختلفی در میان نخبگان، مطبوعات و عامه مردم گردید. مقالۀ حاضر نوع واکنش و رویکرد روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اعضای جامعه مطبوعاتی آن عصر را نسبت به اجرای قانون فوق مورد کاوش قرار داده است. روش تحلیل محتواکیفی با استناد به متن مقالات و اخبار منتشر شده در نسخه های مختلف روزنامه اطلاعات، روش بکار گرفته شده در این مقاله و نظریه همسان سازی احساسی – انگیزشی که یکی از سطوح همسان سازی قومی– فرهنگی به شمار میآید چارچوب نظری راهنما جهت هدایت بحث حاضر میباشد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که روزنامه اطلاعات با انتشار گستردۀ مطالب مرتبط با سیاست متحدالشکل نمودن البسه به دو صورت مقاله و خبر به مثابه یک ابزار جهت همسان سازی قومی - فرهنگی در سطح احساسی - انگیزشی عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of Ettelaat Newspaper in Regards to the Policy of Impose a Dress code (Reza Shah Era)

نویسندگان [English]

  • Saeed Karamisalahedinkola 1
  • Ali Mohammadzadeh 2

1 P.h.d Student Political Science Departman, Faculty of Humanities, Islamic Azadi University of Shahrood, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor History, Political and International department,humanities facuelty, Islamic Azad University, Sharoud, Iran

چکیده [English]

Uniform shape in dressing Iranian people known as the law of imposing dress code to Iranian citizen inside the country (approved by the seventh legislative assembly) had been one of the most important constituent elements of the assimilation ethno-cultural policies of the era of RezaShah. This challenging law, which aimed to forcefully change the traditional lifestyle of highly traditional Iranian society, cause to various reactions among the elites, the press, and the general public. The present paper explores the reaction and approach of Ettelaat newspaper as one of the most important constituent of the press community of that era in regards to the implementation of this law.Qualitative Content analysis method based on the context of the papers and news published in various edition of Ettelaat newspaper, the applied method in this paper, and the theory of emotional-motivation assimilation which are considered as one of the levels of ethnic-cultural assimilation are the theoretical framework for guiding this discussion. The result of the research illustrates that the newspaper had acted as a tool in order to assimilation emotional– motivation ethnically-cultural by publishing a wide range of content related to the policy of impose a dress code in two forms: paper and news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposing a Dress Code
  • Reza Shah Era
  • Ettelaat Newspaper
  • assimilation
  • Emotional-Motivational