نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

اتحاد شکل در پوشش ریخت‌مدارانۀ مردم ایران با عنوان قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایران در داخل مملکت (مصوب دورۀ هفتم مجلس شورای ملی)، یکی از مهم‌ترین عناصر و مؤلفه‌های شکل دهنده به سیاست‌های قومی-فرهنگی همسان‌ساز عصر رضاشاه بوده است. این قانون چالش‌برانگیز که تغییر اجبارگرایانه در سبک زندگی سنتی جامعۀ به شدت سنت‌گرای ایران را هدف قرار داده بود، سبب واکنش‌های مختلفی در میان نخبگان، مطبوعات و عامۀ مردم شد. نگارندگان مقالۀ حاضر شیوۀ عملکرد روزنامۀ اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای جامعۀ مطبوعاتی آن عصر را نسبت به اجرای قانون فوق مورد کاوش قرار داده‌اند. روش تحلیل محتوای کیفی با استناد به متن مقالات و اخبار منتشر شده در نسخه‌های مختلف روزنامۀ اطلاعات، روش به کار گرفته شده در این مقاله و نظریۀ همسان‌سازی احساسی-انگیزشی که یکی از سطوح همسان‌سازی قومی-فرهنگی به شمار می‌آید، چارچوب نظری راهنما برای هدایت بحث حاضر است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که روزنامۀ اطلاعات با انتشار گستردۀ مطالب مرتبط با سیاست متحدالشکل کردن البسه به دو صورت مقاله و خبر، به مثابه یک ابزار برای همسان سازی قومی-فرهنگی در سطح احساسی-انگیزشی عمل کرده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance assessment of Ettelaat newspaper in regards to impose a dress code (Reza Shah era)

نویسندگان [English]

  • Saeed Karamisalahedinkola 1
  • Ali Mohammadzadeh 2

1 PhD student in Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran.

2 Assistant Professor, Department of History, Political Science and International Relations, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Uniform shape in dressing Iranian people known as the law of imposing dress code to Iranian citizen inside the country (approved by the seventh legislative assembly) had been one of the most important constituent elements of the assimilation ethno-cultural policies of the era of Reza Shah. This challenging law, which aimed to forcefully change the traditional lifestyle of highly traditional Iranian society, cause to various reactions among the elites, the press, and the general public. The authors of the present paper explore the performance of Ettelaat newspaper as one of the most important constituent of the press community of that era in regards to the implementation of this law. Qualitative content analysis method based on the context of the papers and news published in various edition of Ettelaat newspaper, the applied method in this paper, and the theory of emotional-motivation assimilation which are considered as one of the levels of ethnic-cultural assimilation are the theoretical framework for guiding this discussion. The result of the research illustrates that the newspaper had acted as a tool for ethnically-cultural assimilation on an emotional-motivational level by publishing a wide range of content related to   the policy of impose a dress code in two forms: paper and news. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposing a Dress Code
  • Reza Shah Era
  • Ettelaat Newspaper
  • Emotional-Motivational assimilation
- ثواقب، جهانبخش و دیگران (بهار و تابستان 1398)، «بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی در روزنامه اطلاعات (1306 تا 1320)»، مجله تحقیقات تاریخی، سال نهم، شمارۀ 1، صص59-98.                                                                   
- دهشیری، محمدرضا (زمستان 1388)، «رسانه و فرهنگ‌سازی»، تحقیقات فرهنگی، دورۀ دوم، شمارۀ 8، صص179-208.  
- روحانی، علیرضا (بهار 1375)، «وضعیت مطبوعات در عصر رضاخان»، مجله پانزده خرداد، دوره اول، شمارۀ 21، صص140-199.
- سید امامی، کاووس (1391)، پژوهش در علوم سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.                   
 - صدر هاشمی، محمد (1363)، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج1، تهران: انتشارات کمال.         
 - صفری، سهیلا (بهار 1396)، «نارضایتی از متحدالشکل نمودن لباس براساس عرایض مجلس شورای ملی (مجلس ششم تا هشتم تقنینیه)»، گنجینه اسناد، سال 27، دفتر اول.                                                                           
- قاسم‌پور، داود (دی 1384)، «غائله متحدالشکل  کردن لباس»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر زمانه، سال چهارم، شمارۀ 40، صص49-52.    
- کیوی، ریمون (1385)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر توتیا. 
- محمدی، منظر و سعید سید احمدی زاویه (زمستان 1396)، «لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)»، تاریخ ایران، دوره 10، شماره 3، صص76-103. 
- منظورالاجداد، محمدحسین (1380)، سیاست و لباس (گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه 1307-1318)، تهران: سازمان اسناد ملی.                                                                      
- مهرگان، محمدرضا (تابستان 1379)، «رفتار ریاضی انگیزش-کیفیت»، دانش مدیریت، سال سیزدهم، شماره 49، صص12-24.                                                                               
- نوربخش، یونس (زمستان 1387)، «فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات فرهنگی در ایران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شمارۀ 4، صص67-78.     
- یزدانی اورعی، بدرالدین (زمستان 1372)، «بررسی مقایسه ای انگیزش در فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی»، دانش مدیریت، سال ششم، شمارۀ 23، صص5-14.       
 – یوسفی‌فرد، شهرام و شهناز جنگجو (پاییز و زمستان 1395)، «چگونگی بازنمایی زن و زنانگی در آگهی‌های تجاری روزنامه اطلاعات (1304-1320)»، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی،دورۀ پنجم، شمارۀ 2، صص109-129.            
- یوسفی‌فرد، شهرام و شهناز جنگجو (زمستان  1395) «کارکرد فرهنگی آگهی های تجاری مرتبط با زنان در روزنامه اطلاعات (1305-1320)»، مجله مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال هفدهم، شمارۀ 68، صص175-202.
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 5 تیر 1306)، سال دوم، شمارۀ 250.  
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 7 تیر 1306)، سال دوم، شماره 252.
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 13 تیر 1306)، سال دوم، شماره 257.
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 22 تیر 1306)، سال دوم، شماره 258.
- . روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 29 مرداد 1306)، سال دوم، شماره 287.    
- روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 6 شهریور 1307)، سال سوم، شمارۀ 566.                                              
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 12 شهریور 1307)، سال سوم، شماره 570.    
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 21 شهریور 1307)، سال سوم، شماره 578.     
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 1 مهر 1307)، سال سوم، شماره 587.         
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 2 مهر 1307)، سال سوم، شماره 588.              
- روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 10 مهر 1307)، سال سوم، شماره 595.                                                   
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 15 مهر 1307)، سال سوم، شماره 599.                                           
- روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 17 مهر 1307)، سال سوم، شماره 601.        
-  روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 30 مهر 1307)، سال سوم، شماره 612.                                      
-  روزنامه اطلاعات (شنبه، 5 آبان 1307)، سال سوم، شماره 616.                                          
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 7 آبان 1307)، سال سوم، شماره 617.                
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 10 آبان 1307)، سال سوم، شماره 619.        
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 13 آبان 1307)، سال سوم، شماره 621.        
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 17 آبان 1307)، سال سوم، شماره 625.             
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 20 آبان 1307)، سال سوم، شماره 627.                               
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 21 آبان 1307)، سال سوم، شماره 628.        
- روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 22 آبان 1307)، سال سوم، شماره 629.                                           
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 24 آبان 1307)، سال سوم، شماره 631.        
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 26 آبان 1307)، سال سوم، شماره 632.       
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 27 آبان 1307)، سال سوم، شماره 633.                
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 28 آبان 1307)، سال سوم، شماره 634.           
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 30 آبان 1307)، سال سوم، شماره 636.    
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 1 آذر 1307)، سال سوم، شماره 637.    
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 10 آذر 1307)، سال سوم، شماره 644.           
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 21 آذر 1307)، سال سوم، شماره 653.      
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 2 دی 1307)، سال سوم، شماره 662.    
-  روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 4 دی 1307)، سال سوم، شماره 664.  
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 6 دی 1307)، سال سوم، شماره 665.
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 8 دی 1307)، سال سوم، شماره 666.               
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 10 دی 1307)، سال سوم، شماره 668.   
- روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 11 دی 1307)، سال سوم، شماره 669.                 
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 15 دی 1307)، سال سوم، شماره 672.                
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 4 بهمن 1307)، سال سوم، شماره 687.            
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 29 بهمن 1307)، سال سوم، شماره 707.  
- روزنامه اطلاعات (سه‌شنبه، 30 بهمن 1307)، سال سوم، شماره 708.               
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 1 اسفند 1307)، سال سوم، شماره 709.               
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 6 اسفند 1307)، سال سوم، شماره 713.                                         
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 10 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 729.   
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 11 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 730.           
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه، 12 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 731.                   
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 17 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 734.      
- روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 18 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 735.      
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 24 فروردین1308)، سال سوم، شماره 740.                
-  روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 28 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 744.
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 31 فروردین 1308)، سال سوم، شماره 746.                     
- روزنامه اطلاعات (دوشنبه. 2 اردیبهشت 1308)، سال سوم، شماره 747.   
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 5 اردیبهشت 1308)، سال سوم، شماره 749. 
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 12 اردیبهشت 1308)، سال سوم، شماره 755.                               
-  روزنامه اطلاعات (یکشنبه، 10 فروردین 1309)، سال چهارم، شماره 1004.     
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 22 مهر 1310)، سال ششم، شماره 1441.                                
- روزنامه اطلاعات (چهارشنبه، 25 اسفند 1310)، سال ششم، شماره 1564.                                   
- روزنامه اطلاعات (شنبه، 10 آذر 1311)، سال هفتم، شماره 1770.                                 
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 15 تیر 1312)، سال هشتم، شماره 1938.                      
- روزنامه اطلاعات (پنج‌شنبه، 27 مهر 1312)، سال هشتم، شماره 2027.                                                                                
- Coakley, John (1992(, “The Resolution of Ethnic Conflict: Towards a Typology”,  International Political Science Review, Vol.13, Tissue.4, pp.343-358.
- Gordon, Milton. M (1964), Assimilation in American Life, Oxford: Oxford University Press.
- Verkuyten, Maykel (2011), “Assimilation Ideology and Outgroup Attitudes among Ethnic Majority Members”, Group Processes & Intergroup Relations, Vol.14, Tissue.6, pp.789-806.
 
 
Dehshiri, Mohammad Reza (2009), Media and culture building, Cultural research,second period, number 8, pp. 179-208.
Hashemi, Sadr (1984), History of Iranian Newspapers and Magazines (Volume 1), Tehran: Kamal Publications.
Manzoor al-Ajdad, Mohammad Hossein (2001), politics and dress (a selection of documents on the uniformization of dress 1307-1318), Tehran: National Organization of Documents. Mehrgan, Mohammad Reza (2000), "Mathematical behavior of motivation - quality", Management Knowledge, 13th year, number 49, pp. 12-24.
Mohammadi, Manzhar, Saeed Seyed Ahmadi Zawiyeh (2017), "Uniform Dress: Representation of Power and Modernity (First Pahlavi Era)", History of Iran, Volume 10, Number 3, pp. 76-103.
Nourbakhsh, Younes (2008), "Culture and ethnicity as a model for cultural communication in Iran", Cultural Research Quarterly, first year, number 4, pp. 67-78.
Qasem pour, Davoud (2005), "Disturbance of Uniformization of Clothing", Monthly Thought and Political History of Contemporary Iran, 4th year, No. 40, pp. 49-52.
Quivy, Raymond (2006), research methods in social sciences, Abdul Hossein Nik Gohar, Tehran: Totia Publication
 Rouhani, Alireza (1996), "The situation of the press in the age of Reza Khan", Panzede Khordad magazine, first period, number 21, pp. 199-140.
Safari, Sahila (2017), "Dissatisfaction with the uniformization of clothing based on the petitions of the National Assembly (6th to 8th Legislature)", Treasure of Documents, 27th
Savaqib, Jahanbakhsh and others (2019), "Reflection of the social position of women of the Pahlavi era in the Eṭelāʻāt Newspaper (1306 to 1320/1927-1941)", Historical research magazine, ninth year, number 1, pp. 59-98.
Seyed Emami, Kavos (2012), Political Science Research , Tehran: Imam Sadegh University Publications.
Yazdani Ovraei, Badruddin (1993), "Comparative study of motivation in Western culture and Islamic culture", Management Knowledge, 6th year, number 23, pp. 14-5. year, first Daftar.
Yousefi Fard, Shahram, Jangjo, Shahnaz (2016)"Cultural function of commercial advertisements related to women in the Etṭelāʻāt Newspaper (1305-1320)", Journal of Culture and Communication Studies, 17th year, No. 68, pp. 202-175 .
Yousefi Fard, Shahram, Jangjo, Shahnaz (2016), "How to represent women and femininity in the commercial advertisements of the Eṭelāʻāt Newspaper (1304-1320)", Research paper on social and economic history, fifth period, number 2, pp. 109-129.
 
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year.,Thursday, 1 Novemeber No, 619.
Eṭelāʻāt newspaper (1933), eighth year, Thursday, 6 July , 1938.
Eṭelāʻāt newspaper (1929), third year, Tuesday, 1 January , No, 669.
Eṭelāʻāt newspaper, third year, Saturday, 5 January , No, 672.
Eṭelāʻāt newspaper, third year, Thursday, 24 January , No. 687.
Eṭelāʻāt newspaper, third year, Monday, 18 February , No, 707.
Eṭelāʻāt newspaper, third year, Tuesday, 19 February , No. 708.
Eṭelāʻāt newspaper, third year, Wednesday, 20 February, No, 709.
Eṭelāʻāt newspaper, third year, Monday, 25 February , No, 713.
Eṭelāʻāt newspaper (1932), sixth year Wednesday, 16 March , No, 1564.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Saturday, 30 March , No, 729.
Eṭelāʻāt newspaper (1930), fifth year, Sunday, 30 March , No, 1004.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Sunday, 31 March, No, 730.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Monday, 1 April , No, 731.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Saturday, 6 April , No. 734.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Sunday, 7 April, No, 735.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Saturday, 13 April, No, 740.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Wednesday, 17 April , No, 744.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Saturday, 20 April, No, 746.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Monday, 22 April, No, 747.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Thursday, 25 April, No, 749.
Eṭelāʻāt newspaper, Fourth year, Thursday, 2 May , No, 755
Eṭelāʻāt newspaper(1927), second year, Monday, 27 June, No, 250.
Eṭelāʻāt newspaper(1927), second year , Wednesday, 29 June, No, 252
Eṭelāʻāt newspaper(1927), second year, Monday, 5 July , No, 257.
Eṭelāʻāt newspaper(1927), second year, Thursday, 14 July, No, 258.
Eṭelāʻāt newspaper(1927), second year, Sunday, 21 August,  No, 287.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Tuesday, 28 August , No, 566.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Monday, 3 September , No, 570.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Wednesday, 12 September, No, 578.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Sunday, 23 September, No. 587.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Monday, 24 September , No. 588.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Tuesday, 2 October, No. 595.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Sunday, 7 October , No, 599
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Tuesday, 9 October , No 601.
Eṭelāʻāt newspaper (1931), sixth year, Thursday, 15 October,No, 1441.
Eṭelāʻāt newspaper (1933), eighth year,Thursday, 19 October , No, 2027.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Monday, 22 October, No, 612.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year., Saturday, 27 October , No, 616.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year., Monday, 29 October, No, 617.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year., Sunday, 4 November , No. 621.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year,Thursday, 8 November , No, 625.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Sunday, 11 November, No, 627.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year,Monday, 12 November, No, 628
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Tuesday, 13 November, No. 629.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Thursday, 15 November, No, 631.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Saturday, 17 November, No, 632.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Sunday, 18 November, No, 633.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Monday, 19 November , No, 634.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Wednesday, , 21 November, No, 636.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Thursday, 22 November , No, 637.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Saturday, 1 December, No. 644.
Eṭelāʻāt newspaper (1932), seventh year, Saturday, 1 December , No,1770
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Wednesday, 12 December, No. 653.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Sunday , 23 December, No. 662.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Tuesday, 25 December, No, 664.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Thursday, 27 December, No, 665.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Saturday, 29 December, No, 666.
Eṭelāʻāt newspaper (1928), third year, Monday, 31 December, No, 668.
 
Coakley John (1992(."The Resolution of Ethnic Conflict: Towards a Typology". International Political Science Review. 13(4). 343-358.
Gordon Milton. M (1964). Assimilation in American Life. Oxford University Press.
Verkuyten Maykel (2011)."Assimilation Ideology and Outgroup Attitudes among Ethnic Majority Members". Group Processes & Intergroup Relations. 14(6). 789-806.