نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ی حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری، موسسه تاریخ و فرهنگ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

بروز بیماری با به چالش کشیدن صحت جسمی و روحی، نهایتاً به نیستی انسان می‌انجامد لذا پژوهش حاضر بر اساس این مسئله شکل‌گرفته است که شناخت، پیشگیری و درمان بیماری عفونی و مهلک وبا در جامعه ایران عصر صفوی به چه نحوی صورت می‌گرفت؟ یافته‌های پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی بیانگر آن است که مقابله با بیماری وبا در چارچوب نظام طب ایران عصر صفوی و مطابق با حوزه‌های معرفتی طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه (طبیبان)، مفاهیم شفای مذهبی (جامعه دینی و علما) و باورهای عامیانه و جادویی انجام می‌پذیرفت. بسته به نوع شناخت بیماری، از انواع شیوه‌های پیشگیری و روش‌های درمانی استفاده می‌شد. باتوجه‌به ماهیت موضوع، بیشترین اطلاعات در چارچوب طب اخلاطی و با عطف توجه به آرای طبیبان برجسته سابق ارائه ‌شده است. در این دیدگاه بیماری وبا در زمره تب‌ها دسته‌بندی‌شده است که متعاقب بروز هوای وبایی شایع می‌شد. در این رویکرد مراعات اصول حفظ‌الصحه در قالب تدابیر شش‌گانه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری در اولویت قرار داشت. علاوه بر این از گونه‌های مختلف شفای مذهبی و درمان‌های عامیانه برای پیشگیری و درمان بیماری استفاده می‌شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognition, prevention and treatment of cholera in Safavid Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Parghoo 1
  • Javad Alipoor Silab 2

1 Associate Professor of history, Faculty and Social sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Postdoctoral researcher at the Institute of Iranian History and Culture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The occurrence of the disease by challenging the physical and mental health, ultimately leads to the extinction of human beings, so the present study is based on the issue of how to identify, prevent and treat the infectious and deadly disease cholera in the Safavid era? Findings of the present study based on descriptive-analytical method indicate that the fight against cholera within the framework of the Iranian medical system in the Safavid era and in accordance with the epistemological fields of medicine based on humors view(physicians), concepts of religious healing (religious community and scholars)and vulgar and magical beliefs were practiced. Depending on the type of cognition of the disease, various methods of prevention and treatment were used.Due to the nature of the issue, most of the information is provided in the approach of humors view medicine and with regard to the opinon of former prominent physicians. In this view, cholera is classified as a fever that was common following the outbreak of cholera weather(Havāy-e Wabāīī).In this approach,observing the principles of hygiene in the form of six measures to prevent the disease was given priority. In addition,various forms of religious healing and vulgar treatments were used to prevent and treat the disease

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid era
  • cholera
  • medicine system
  • prevention
  • treatment