بررسی دیدگاه ها و عملکرد سیدحسن تقی زاده در قبال سیاست های قومی در ایران (عصر پهلوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

10.22051/hii.2020.22954.1838

چکیده

سید حسن تقی‌زاده از فعالان و کنشگران سیاسی عصر مشروطیت و از رجال و کارگزاران سیاسی و شخصیت های علمی- ادبی دوران پهلوی بوده و به همین دلیل دیدگاه‌ها، نظرات و کنش‌های وی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، از جمله عرصۀ برخورد با قومیت‌ها حائز اهمیت فراوانی است. در پژوهش حاضر رویکرد تقی‌زاده در قبال سیاست‌های قومی مورد کاوش قرار گرفته است. در پاسخ به پرسش چگونگی مواجهۀ تقی‌زاده با سیاست‌های قومی در ایران عصر پهلوی، مدعای اصلی نگارندگان مقاله این است که وی با وجود آنکه کارگزار سیستمی به شمار می‌آمد که سیاست‌های قومی همانندساز اجباری را اجرا می‌کرد، اما خود معتقد به نوع مسالمت‌آمیز آن بوده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تعلق خاطر تقی‌زاده به مفاهیمی چون وطن‌پرستی، وحدت ملی و فرهنگی و عدم تشتت و همچنین دموکراسی، آزادی، اعتدال و تساهل، هدایتگر وی به سمت پذیرش همانندسازی قومی مسالمت‌آمیز بوده است. این رویکرد به‌ویژه در دیدگاه‌ها و کنش‌های تقی‌زاده در قبال گرایش‌های قوم‌گرایانه، سیاست‌های زبانی و نحوۀ مواجهه با ایلات و عشایر کاملاً نمایان است. این مقاله براساس نظریۀ همانندسازی «گوردون» که همانندسازی را در دو بُعد ساختاری و فرهنگی در جوامع چندقومیتی تحلیل می‌کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی براساس داده‌های جمع‌آوری شده از منابع مکتوب چون کتاب‌ها، مقالات، اسناد تاریخی و سایر منابع انتشاریافته به رشتۀ تحریر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Seyyed Hasan Taghizadeh’s Views and Performance on Ethnic Politics in Iran (Pahlavi Era)

نویسندگان [English]

  • Saeed Karamisalahedinkola 1
  • Ali Mohammadzadeh 2
  • Ahmad Ashrafi 3
1 P.H.D Student ,Department of History, Political Science and International Relations, Faculty of Humanities, Islamic Azadi University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of History,Political Science and International Relations,Faculty of humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Sharood, Iran
3 Assistant Professor, Department of History, Political Science and International Relations, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Taghizadeh has been a political activist in the Constitutional era and one of the political agents as well as being one of scientific and literary figures of the Pahlavi era. As a result, his views, opinions, and actions in various socio-political fields, including dealing with ethnicities, are of great importance. The present study examines Taghizadeh's approach in case of ethnic politics. In response to the question of how Taghizadeh confronts ethnic politics in Pahlavi-era in Iran. The main claim of the paper is that although he was considered a broker of a system that enforced coercive ethnical policies, he himself believed in its peaceful form. The main claim of the paper is that although he was considered as a broker of a system that enforced compulsive ethical policies, he himself believed in its peaceful form. The findings of the present study show that Tagizadeh's blonging to the concepts such as patriotism, national and cultural unity and inequality, as well as democracy, freedom, moderation and tolerance have led him to embrace peaceful ethnic replication. This approach is particularly evident in Taghi Zadeh's views and actions in terms of ethnocentric tendencies, language policies, and how to deal with tribes. This article is based on Gordon's theory of replication, which analyzes replication in two structural and cultural aspects in multi-ethnic societies and investigated using a descriptive-analytical method based on data which were collected from written sources such as books, articles, historical documents, and other published sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taghizadeh
  • Pahlavi
  • Ethnic policy
  • Imposed assimilation
  • Peaceful assimilation