دوره و شماره: دوره 28، شماره 37 - شماره پیاپی 127، بهار 1397 
3. بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان

صفحه 57-81

زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


7. کاربرد اصطلاحات مالی در نظام دیوانی عصر صفویه

صفحه 149-173

جواد موسوی دالینی؛ لیدا مودت؛ اکبر حکیمی پور