دوره و شماره: دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 5-267 
6. تحلیل محتوایی روزنامه ناله ملت

صفحه 153-175

عباس قدیمی قیداری؛ علی منوچهری