دوره و شماره: دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 5-228 
5. بررسی روند تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی 1337ش.

صفحه 99-121

محمدعلی منفرد؛ مسعود آدینه وند؛ حسن زندیه