دوره و شماره: دوره 20، شماره 7، پاییز 1389 (87) 
2. جایگاه و اهمیت سکه در دعوت عباسی

سیداحمدرضا خضری؛ عباس احمدوند


3. پیامدهای اجتماعی قحطی‌های عصر ناصری

محسن خداداد؛ سیدمحمدحسین منظورالاجداد