دوره و شماره: دوره 20، شماره 5، بهار 1389 (83) 
4. شهر واحه‌های سغد

اللهیار خلعتبری؛ حسن باستانی راد