دوره و شماره: دوره 22، شماره 16، زمستان 1391 (105) 
6. چالش های مرزی ایران و افغانستان در دورۀ رضا شاه

کریم سلیمانی دهکردی؛ معصومه نیرآبادی