دوره و شماره: دوره 22، شماره 15، پاییز 1391 
1. بررسی تاریخی ناامنی‌های عهد مغول و نقش آن در انحطاط اخلاقی ایرانیان

مرتضی حاجی مزدارانی؛ فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ غلامرضا زندی


5. تفکیک قوا در اندیشه‌های ثقه‌الاسلام تبریزی

حسین شیرمحمدی؛ باباشیخ علی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ فروغ بحرینی؛ رضا بی‌طرفان