دوره و شماره: دوره 22، شماره 13، بهار 1391 (99) 
3. نقش فرهنگ ایرانشهری در ساختار دولت اموی

آقای سلیمان حیدری؛ آقای دکتر شکرالله خاکرند