دوره و شماره: دوره 21، شماره 12، زمستان 1390 (97) 
6. شکل‌گیری و عملکرد انجمن بلدیّه تهران

آقای محمد بی‌طرفان؛ آقای دکتر حجت فلاح توتکار