نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه اصفهان

3 دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

رشوه و اقسام آن یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران – به ویژه در دوره معاصر- همواره مطرح بوده است. نشانه‌ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امور جامعه و سیاست‌های این دوره می‌توان مشاهده کرد. این مقاله در پی روشن کردن زمینه‌ها و شیوه دریافت و پرداخت رشوه و پیشکش، موضوعات و موارد رشوه‌دهی و رشوه‌گیری است. این نوشتار که به شیوه توصیفی – تحلیلی و بر پایه برخی از منابع دست اول همچون خاطرات سیاستمداران، گزارش سیاحان و مأموران خارجی و همچنین برخی از کتب تحقیقی تدوین شده است به بحث فساد بر محور رشوه و پیشکش می‌پردازد و نشان می‌دهد که موضوع رشوه و اقسام آن تقریباً از مهم‌ترین موضوعات فساد در تمامی ارکان جامعه است و نقش بسیار مهمی در روابط بین بیشتر دولت‌مردان و صاحب‌منصبان دارد.
رشوه و پیشکش با توجه به مقتضیات زمان و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره قاجار انواع و اسامی متعددی پیدا کرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز شکل قانونی، عرفی و شرعی به خود گرفته تا جایی که به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار مالی و مداخل عمومی کشوری شمرده می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Bribery, Offering and Its Types in the Qajar Period (Based on the Nasiri Period)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Rahmani Ghourtani 1
  • Saeed Nohammad Khani 2
  • Morteza Dehghannezhad 3

1 M.A of History

2 M.A student of history at the University of Isfahan

3 Associate Professor of History, University of Isfahan