دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22051/hii.2020.29226.2172

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری


2. وضعیت زنان در نظام اجتماعی ساسانیان در عصر پسامزدکی و تاثیر آن در تالیف ; ارداویرافنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1399

10.22051/hii.2020.32341.2284

محمد بهرامی؛ شهناز حجتی نجف ابادی


3. تحلیل فرایند رابطة بیمار-پزشک در ایران نیمه دوم عصر قاجار بر اساس مدل پارسونز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22051/hii.2021.34032.2374

غفار پوربختیار


علمی- پژوهشی

5. تغییرات نهادی گسسته نادرشاه و ارزیابی اوضاع اقتصادی ایران در عصر افشاریه ( با تکیه بر آرای داگلاس نورث)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22051/hii.2021.33530.2342

اسماعیل احسانی؛ علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی


6. تأسیسات جهانگردی استان اصفهان در دوره پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۲۰)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22051/hii.2021.35956.2465

سمیه بختیاری


7. تحلیل جامعه شناختی گفتمان سیاست زبانی در دوره‌ی پهلوی اول (با تأکید بر مصوبات شورای عالی معارف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22051/hii.2021.33470.2339

سید مصلح کهنه پوشی؛ مصطفی مهرآیین؛ مجید کاشانی؛ مهرداد نوابخش؛ بهرام قدیمی


8. شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئله‌ی اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه بر اساس روایت سفرنامه‌نویسان دوره شاه عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22051/hii.2020.29409.2176

مجتبی ذهابی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف


9. تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره‌شوری قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22051/hii.2020.25865.1997

بابک زیلاب پور؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اسماعیل سنگاری؛ ابوالحسن فیاض انوش


10. اهمیت و جایگاه کوهستان الوند در دوره اشکانی با استناد به یافته‌های تاریخی و باستان شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22051/hii.2021.34025.2373

اسماعیل همتی ازندریانی؛ یداله حیدری باباکمال؛ حمید دیداری


11. مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.22051/hii.2021.35484.2448

مرضیه حسینی


12. تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

10.22051/hii.2020.25782.1996

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف