دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئلۀ اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه براساس روایت سفرنامه نویسان دورۀ شاه‌عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22051/hii.2020.29409.2176

مجتبی ذهابی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف


2. تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره شوری قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22051/hii.2020.25865.1997

بابک زیلاب پور؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اسماعیل سنگاری؛ ابوالحسن فیاض انوش


3. اهمیت و جایگاه کوهستان الوند در دوره اشکانی با استناد به یافته های تاریخی و باستان شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22051/hii.2021.34025.2373

اسماعیل همتی ازندریانی؛ یداله حیدری باباکمال؛ حمید دیداری


4. مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.22051/hii.2021.35484.2448

مرضیه حسینی


5. بازخوانی ابطال‌پذیرانۀ دو فرضیۀ برجسته در مورد رستم التواریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22051/hii.2021.36412.2482

یعقوب خزائی


6. موانع و برنامه‌های حکومت پهلوی اول برای اجرای نظام اجباری در ایالت فارس (1305-1308ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22051/hii.2021.36165.2476

محمد علی رنجبر؛ بهمن شهریاری


7. واکاوی تصویرسازی زنان حاضر در کربلا با تأکید بر جایگاه حضرت زینب(س) در نسخ چاپ سنگی کلیات جودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22051/hii.2021.36810.2497

فاطمه عسگری؛ مهناز شایسته فر؛ ابوتراب احمدپناه


8. جنبش کارگری همدان در دوران نهضت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22051/hii.2021.36511.2486

ابوالفتح مومن؛ کیوان شافعی؛ انور خالندی؛ سید محمد شیخ احمدی


9. بررسی چالش ها و روش های متغیر تصویب بودجه در ایران( از مشروطه تا پایان حکومت قاجاریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22051/hii.2021.36443.2483

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی


10. انگیزه‌ها و اهداف تأسیس کنسولگری بریتانیا در مشهد در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22051/hii.2021.37482.2521

رضا صحت منش


11. نظام ضرب سکه و مبادلات پولی دوره تیموریان(با تکیه بر قلمرو شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22051/hii.2021.34713.2405

محبوبه شرفی؛ نسرین میرآخورلو


12. فرمانروایی ساسانیان بر سوریه در دوره‌ی خسروپرویز (628-604م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22051/hii.2022.38245.2564

محمد تقی ایمان پور؛ احمد الحواط


13. تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

10.22051/hii.2020.25782.1996

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف


14. معرفی، بررسی و تاریخ‎گذاری کتیبه نویافته در بافت تاریخی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22051/hii.2021.32995.2316

سید فضل اله میردهقان؛ یداله حیدری باباکمال


15. نخستین اختلاس بانک ملی ایران : زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی _قضایی آن بر حکومت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22051/hii.2021.32390.2292

محمدمهدی فراغت؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون الهیاری