دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
واکاوی بازگشت احسان طبری از مارکسیسم: از پنداشت تا واقعیت
واکاوی بازگشت احسان طبری از مارکسیسم: از پنداشت تا واقعیت

پروین قدسی زاد

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، ، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22051/hii.2023.43584.2788

چکیده
  احسان طبری از سرآمدان جنبش کمونیستی در ایران بود. او با دانش وسیعش در اعتباربخشی به حزب تودۀ ایران و آموزش مارکسیسم به جوانان حزبی، در گستراندن قلمرو حزب به‌ویژه در میان روشنفکران و کارگران سهمی بزرگ ...  بیشتر