دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق

عباس سرافرازی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2034

چکیده
  در دوره سلجوقیان نهاد وزارت به عنوان یک عنصر ثبات بر نیروهای مختلف وپراکنده که به صورت داخلی و خارجی در کار بودند نظارت می کرد. این نهاد بازوی کشوری حکومت به شمار می رفت ، وزارت در دوره سلجوقی یکی از نهاد ...  بیشتر