دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
منصب کدخدا در جامعه‌ی روستایی دوره‌ی قاجار
منصب کدخدا در جامعه‌ی روستایی دوره‌ی قاجار

محمد بختیاری؛ حسین آبادیان؛ شهرام یوسفی فر

دوره 24، شماره 22 ، شهریور 1393، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22051/hii.2014.793

چکیده
    در طول تاریخ ایران، کدخدا یان به‌عنوان رؤسای روستاها ، نقش بسیار مهمی در ساختار اداری و تأمین امنیت روستاها ایفا کردند. این موقعیت و عملکرد در دوره‌ی قاجاریه نیز تداوم و تکامل یافت و به‌موجب «قانون ...  بیشتر