دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی مداخله انگلیسی ها در امور اقتصادی ایران در جریان جنگ جهانی دوم
بررسی مداخله انگلیسی ها در امور اقتصادی ایران در جریان جنگ جهانی دوم

سجاد راعی گلوجه

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22051/hii.2014.765

چکیده
  یکی از اهداف اصلی اشغال ایران و تحمیل پیمان اتحاد سه گانه بر ایران که انگلیسی ها نقش اصلی در آن داشتند بسترسازی برای مداخله تمامعیار و شبه قانونی در امور داخلی ایران بود تا تمهیدهای لازم را برای هرگونه ...  بیشتر