بررسی عملکرد روزنامه اطلاعات در قبال سیاست متحدالشکل کردن البسه (عصر رضاشاه)
بررسی عملکرد روزنامه اطلاعات در قبال سیاست متحدالشکل کردن البسه (عصر رضاشاه)

سعید کرمی صلاح الدینکلا؛ علی محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2022.38621.2586

چکیده
  اتحاد شکل در پوشش ریخت مدارانه مردم ایران تحت عنوان قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت (مصوب دورۀ هفتم مجلس شورای ملی) یکی از مهمترین عناصر و موئلفه های شکل دهنده به سیاستهای قومی – ...  بیشتر